Wat is een agentuurovereenkomst?

intentieovereenkomst, LOI, contractenrecht, koopovereenkomst aandelen, aandelentransactie

Een agentuurovereenkomst is een overeenkomst tussen een ondernemer/producent (genoemd: principaal) en een zelfstandige verkoper (genoemd: handelsagent). In deze overeenkomst spreken zij af dat de handelsagent zelfstandig gaat bemiddelen bij overeenkomst die tussen de principaal en zijn (potentiële) klanten gesloten worden. Hierbij is de handelsagent in sommige gevallen dus ook de vertegenwoordiger van de principaal die (potentiële) klanten ertoe beweegt een overeenkomst met de ondernemer aan te gaan. Hij sluit dus een overeenkomst op naam en voor rekening van de principaal. De vergoeding die de handelsagent van de principaal krijgt, wordt provisie genoemd.

Hoe ziet een agentuurovereenkomst eruit?

De inhoud van een agentuurovereenkomst verschilt per geval. De inhoud van de agentuurovereenkomst hangt af van het soort product of dienst wat door bemiddeling door de handelsagent tussen de principaal en de klant tot stand komt. In de agentuurovereenkomst wordt de hoogte van de provisie, wanneer de provisie verschuldigd is, het verstrekken van een overzicht hiervan, de looptijd, de wijze van beëindiging en de opzegtermijn van de overeenkomst. Veelal wordt ook een concurrentiebeding opgenomen. Dit laatste houdt in dat de handelsagent gedurende de duur en na afloop van de overeenkomst geen werkzaamheden uit mag voeren voor concurrerende bedrijven van de principaal. Partijen kunnen eveneens exclusiviteit afspreken. Dit houdt in dat de principaal gedurende de overeenkomst niet een andere handelsagent zal aanstellen om in het contractgebied van de huidige handelsagent werkzaamheden te verrichten.

Positie handelsagent

De handelsagent is geen contractpartij, omdat hij namens en op risico van de principaal de overeenkomst met de klant sluit. Dit maakt dat hij, anders dan een werknemer bij een arbeidsovereenkomst, niet ondergeschikt is aan de verkoper. Daarentegen moet hij wel tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen van de principaal opvolgen.

Positie principaal

De principaal dient ervoor te zorgen dat de handelsagent in het bezit is van de noodzakelijke informatie die nodig is voor het goed uitvoeren van zijn werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan het informeren van de handelsagent over de producten en diensten, alsmede wijzigingen daarin, en ter beschikking stellen van voldoende documentatiemateriaal.

Beëindiging van de agentuurovereenkomst

De agentuurovereenkomst kan worden beëindigd na afloop van de voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst. De overeenkomst kan ook met wederzijds goedvinden door partijen eindigen. Het kan ook zo zijn dat één partij de overeenkomst wil beëindigen. De partij dient in dat geval de afgesproken opzegtermijn na te komen. Wanneer er geen opzegtermijn is opgenomen, geldt de wettelijke regeling. De opzegtermijn hangt af van de duur van de overeenkomst. Zo kent een overeenkomst die korter dan een jaar duurde een opzegtermijn van vier maanden. Voor een overeenkomst langer dan drie jaar geldt een opzegtermijn van vijf maanden en voor een overeenkomst van zes jaar zes maanden. De overeenkomst kan ook worden ontbonden indien er sprake is van een dringende reden. De rechtbank beoordeelt naar aanleiding van een verzoekschrift, waarbij de partij die stelt dat er sprake is van een dringende reden deze aannemelijk dient te maken.
Daarnaast kan de overeenkomst beëindigd worden door een beroep op vernietiging en nietigheid. Ook daar dienen wettelijke gronden voor aanwezig te zijn.

Klantenvergoeding

Een handelsagent kan eventueel aanspraken maken op een zogenaamde klantenvergoeding. De handelsagent heeft recht op de klantenvergoeding indien: (i) de handelsagent nieuwe klanten heeft aangebracht of de overeenkomst met bestaande klanten aanmerkelijk heeft uitgebreid en de overeenkomsten met deze klanten de principaal aanzienlijke voordelen opleveren en (ii) voor zover de betaling van deze vergoeding billijk is. De vergoeding bedraagt maximaal één jaar provisie en wordt berekend over de provisie in de afgelopen vijf jaar. De handelsagent zal de klantenvergoeding binnen één jaar na beëindiging moeten opeisen.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.