Algemene voorwaarden Visie Advocaten 2021

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Visie Advocaten en de cliënt.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Visie Advocaten, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan Visie Advocaten verbonden persoon wordt uitgevoerd. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 409 BW is uitgesloten.

3. De advocaten van Visie Advocaten staan ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

4. De gezamenlijke aansprakelijkheid van Visie Advocaten, haar maten en allen die daar werkzaam zijn, is in haar totaliteit beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Visie Advocaten, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico, hetgeen tezamen is gelimiteerd tot een maximumbedrag van € 500.000,- per aanspraak.

5. Indien bovengenoemde verzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is iedere aansprakelijkheid van Visie Advocaten beperkt tot het honorarium dat door de cliënt is betaald voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan.

6. Bij het inschakelen van derden zal Visie Advocaten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Visie Advocaten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen van derden. Een opdracht aan Visie Advocaten houdt mede in de bevoegdheid om eventuele voorwaarden van derden, waaronder aansprakelijkheidsbeperkingen namens de opdrachtgever te aanvaarden.

7. Op onze dienstverlening is een kantoorklachtenregeling van toepassing. De klachtenregeling is gepubliceerd op de website van ons kantoor. Indien een klacht na behandeling conform de kantoorklachtenregeling niet is opgelost, kan deze aan de in artikel 7 van deze algemene voorwaarden vermelde rechter worden voorgelegd. 

8. Visie Advocaten heeft geen stichting beheer derdengelden ter beschikking. Visie Advocaten kan geen derdengelden ontvangen. 

9. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

10. De rechtsverhouding tussen de cliënt en Visie Advocaten is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. De bevoegde rechter te Noord-Holland is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien.

11. Visie Advocaten is gevestigd in Alkmaar en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68618611. Het BTW nummer is 8575.21.810.B01.

September 2021

Bron: https://www.visieadvocaten.nl/wp-content/uploads/2021/09/Algemene-Voorwaarden-Visie-Advocaten-September-2021.pdf

Heeft u een juridische vraag?

Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.