Rechtsbegrippen

Arbeidsrecht

Een arbeidsovereenkomst of arbeidscontract is een afspraak tussen werkgever en werknemer, waarbij de werknemer zich verplicht werk te verrichten gedurende een aantal uren per week in dienst van de werkgever. De werkgever is verplicht om loon uit te betalen over deze gewerkte uren.

Situatie waarin iemand verkeert als hij of zij door ziekte of gebrek een belemmering ondervindt bij het verkrijgen of verrichten van arbeid.

Het samenstel van materiële en immateriële arbeidsvoorwaarden en van arbeidsomstandigheden: aard van het werk, sociale zekerheid, status van het werk, gezagsverhoudingen, werkklimaat, informatie en communicatie.

Arbeidsomstandighedenwet. Deze wet geeft regels voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers.

Arts die is gespecialiseerd in de werk gerelateerde gezondheidszorg binnen bedrijven, en verantwoordelijk is voor taken zoals medische keuringen, de preventie van gezondheidsrisico’s en de begeleiding van werk gebonden gezondheidsproblemen door diagnose, werkadviezen en behandelplannen.

Schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de Belastingdienst of de uitvoeringsinstelling, waarin je je bezwaren uiteenzet, om een beslissing te herroepen waarmee de indiener van het bezwaarschrift het niet eens is.

Collectieve arbeidsovereenkomst, bindende overeenkomst tussen een of meer werkgeversorganisaties aan de ene en een of meer werknemersorganisaties aan de andere zijde, waarin de algemene loonvoorwaarden en arbeidsvoorwaarden in de betreffende beroepsbranches voor een overeengekomen periode zijn vastgesteld.

Een concurrentiebeding (ook wel: non-concurrentiebeding of niet-concurrentiebeding) is een bepaling in een overeenkomst waarbij een partij zich verplicht de andere partij geen concurrentie aan te doen, noch in loondienst noch als zelfstandige.

Zeer ernstige gedraging van werknemer (of werkgever) op grond waarvan de arbeidsovereenkomst op staande voet, dat wil zeggen ogenblikkelijk, beëindigd kan worden.

Bepaling in een contract waarin partijen overeenkomen geheimhouding te betrachten ten aanzien van de inhoud van het contract, de onderhandelingen tussen partijen of andere tussen partijen bestaande informatie.

De ondergeschiktheid van de werknemer ten opzichte van de werkgever.

Het goed werkgeverschap houdt in dat een werkgever gehoor moet geven aan redelijke eisen die de werknemer stelt.

Vanaf 1 juli 2015 is er sprake van de 3*2*6-regeling. Hierbij wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch omgezet naar een vast contract als er na drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten een vierde opeenvolgende arbeidsovereenkomst wordt gesloten en/of
er meerdere tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn overeengekomen waarbij in totaal een termijn van twee jaar wordt overschreden of de opvolgende arbeidsovereenkomst niet voor langer van zes maanden (in plaats van drie maanden) onderbroken wordt.

Loonopschorting ziet op de mogelijkheid van een werkgever om de loonbetaling aan een werknemer uit te stellen.

Ontbinding is de beëindiging van een overeenkomst.

Een ontslagvergoeding is een financiële vergoeding die de werkgever betaalt aan de werknemer bij ontslag.

Een opzegtermijn is de periode die start bij het opzeggen van een arbeidsovereenkomst en eindigt bij de officiële beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Wanneer een onderneming overgaat van de ene naar de andere eigenaar, wordt de nieuwe eigenaar automatisch (van rechtswege) de werkgever van de werknemers die in de onderneming werkzaam zijn. De rechten en plichten van deze werknemers blijven (grotendeels) behouden.

Transitievergoeding ziet op de wettelijke ontslagvergoeding die werknemer vanaf 1 juli 2015 krijgen bij onvrijwillig ontslag. Voorwaarde is dat de werknemer een dienstverband van 2 jaar of langer had.

Jaarlijks terugkerende toeslag op het loon van minimaal 8 procent over het brutoloon

De aansprakelijkheid van werkgevers ten opzichte van derden voor het handelen van werknemers gedurende de tijd dat zij bij de werkgever in dienst zijn, evenals de aansprakelijkheid van werkgevers ten opzichte van hun werknemers voor schade die deze lijden als gevolg van gebrekkige arbeidsomstandigheden.

De mate waarin werknemers van een bedrijf niet op het werk verschijnen op grond van hun gezondheidstoestand

De werkgever moet ervoor zorgen dat zijn werknemers het werk op een veilige wijze kunnen verrichten.

Een wettelijke regeling om niet betaalde loonbelasting of premies te verhalen door een keten van aannemers en onderaannemers.

Ingrijpende veranderingen binnen een organisatie. De aanpassingen zijn vaak niet zonder gevolgen voor werknemers. Een reorganisatie kan plaatsvinden wegens financiële of organisatorische redenen.

Bij een grote reorganisatie wordt een sociaal plan opgesteld. Hierin staan afspraken over de ontslagdatum, de ontslagvergoeding (of transitievergoeding), outplacement, herplaatsing en begeleiding van werk naar werk.

Een pakket van regelingen voor ontslagen werknemers. De belangrijke afspraken over het vertrek worden hierin vastgelegd.

Finale kwijting houdt in dat beide partijen over en weer na het uitvoeren van een bepaalde overeenkomst niets meer van elkaar te vorderen hebben.

Wanneer er geen sprake is van een echte dienstbetrekking dan kan voor bepaalde personen de arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en uitvoerder toch worden beschouwd als een fictieve dienstbetrekking. Dit zijn bijvoorbeeld aannemers van werk en hun hulpen, artiesten, bestuurders van rechtspersonen of sporters.

Loonverjaring betekent dat na een periode van vijf jaren het niet langer mogelijk is achterstallig loon of vakantiegeld op te eisen.

Wet Arbeidsmarkt in balans, in werking getreden per 1 januari 2020. De wet omvat regels omtrent ontslag, flexwerken, payrolling en WW-premie.

Arbeid verrichten onder een flexibel arbeidscontract, zoals uitzendkrachten, seizoenarbeiders, freelancers of werknemers met een 0-uren contract.

Oproepkrachten werken onder een arbeidscontract waarbij arbeid wordt verricht nadat de werknemer door de werkgever wordt opgeroepen. Dit moet minstens 4 dagen van te voren. Wanneer de oproep wordt afgezegd, behoudt de oproepkracht recht op loon over de oproep.

Bij payrolling geeft een bedrijf de verantwoordelijkheid voor zijn werkgeverschap uit handen en komt het personeel in dienst van een payrollonderneming.

De premie is het bedrag dat de verzekeringnemer dient te betalen aan de verzekeraar om verzekerd te kunnen zijn.

Combinatie van ontslaggronden waardoor het mogelijk is de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Insolventierecht

Onverplichte rechtshandeling die de schuldenaar kort voor zijn faillissement heeft verricht en waardoor de schuldeisers worden benadeeld.

Het verzamelen van zoveel mogelijk geld waarmee (een deel van) de vorderingen van de schuldeisers kunnen worden voldaan.

In het insolventierecht is een bewindvoerder een advocaat die door de rechtbank wordt aangesteld als aan een onderneming surseance van betaling is verleend (uitstel van betaling). De bewindvoerder gaat de levensvatbaarheid van de onderneming onderzoeken.

Schulden die het gevolg zij van het handelen (óf juist het nalaten hiervan) van de bewindvoerder/curator. Deze dienen te worden betaald voordat enige betaling kan volgen aan andere crediteuren.

Schuldeiser die geen zekerheden en geen bijzondere voorrang heeft; gewone schuldeiser, zonder voorrecht.

Een crediteur is een schuldeiser.

Degene die door de rechter is aangewezen om het beheer te voeren over de bezittingen van een natuurlijk persoon of van een rechtspersoon die in de problemen is gekomen.

Een debiteur is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die de failliet geld verschuldigd is.

Een doorstart van een bedrijf betekent dat na de faillissementsverklaring, de curator besluit om het bedrijf, vaak in afgeslankte vorm, door te laten draaien.

Een crediteurenakkoord (of faillissementsakkoord) is een akkoord tussen een schuldenaar in financiële problemen en één of meerdere schuldeisers waarbij de schuldenaar aanbiedt een schuld gedeeltelijk te voldoen tegen finale kwijting met als doel de onderneming te redden.

Is het opheffen van een bedrijf (bijv. bij faillissement) waardoor het vastgelegde vermogen in geld beschikbaar komt, doordat alle activa worden verkocht.

Schuldeiser wiens vordering een bij de wet geregelde voorrang heeft.

Openstaande vordering van een andere schuldeiser.
Bijvoorbeeld als een schuldeiser bij de rechtbank een verzoekschrift indient om de schuldenaar in staat van faillissement te laten verklaren, is het wenselijk een zogenoemde steunvordering te hebben.

Wie in betalingsmoeilijkheden raakt kan zich een adempauze verschaffen door de rechtbank om surséance (uitstel) van betaling te vragen. Dat kan leiden tot een akkoord met de schuldeisers en opheffing van de surséance, maar ook tot een faillissement.

Zelf een faillissement aanvragen voor een eigen bedrijf.

Ondernemingsrecht

Een aandeel is een deel van het kapitaal van een onderneming. De aandeelhouder is de eigenaar van een aandeel, en daarmee ook mede-eigenaar van een onderneming. Over de aandelen kan een aandeelhouder winstuitkering in de vorm van dividend ontvangen.

Overdracht van de aandelen van de samenwerkingspartners aan een der partners of aan een nieuw op te richten onderneming.

Het in het verkeer of in omloop brengen van aandelen.

Een wettelijk verplichte samenkomst van aandeelhouders. In de regel is dit bij ondernemingen één keer per jaar.

Is het opkopen door meestal een grote onderneming van de aandelen van een kleinere onderneming.

Het bedrag dat de aandeelhouder ontvangt uit de jaarwinst (of reserves) van de onderneming. Over de aandelen van een onderneming kan een aandeelhouder winstuitkering in de vorm van dividend ontvangen.

Uitgifte van aandelen door een BV of een NV.

Het samengaan van ondernemingen.

Het bedrag dat, door inschatting van de in de toekomst te verwachten meeropbrengst, in contante waarde berekend wordt.

Het bedrag dat, door inschatting van de in de toekomst te verwachten meeropbrengst, in contante waarde berekend wordt.

Een incorrect bestuur over een onderneming. Zij verrichten rechtshandelingen die niet horen.

Een organisatie of instelling kan als rechtspersoon worden opgericht om zelfstandig aan het rechtsverkeer deel te kunnen nemen. Zij kunnen dan volwaardig en handelingsbekwaam optreden en tevens bezittingen hebben, contracten sluiten of aansprakelijk worden gesteld.

Natuurlijke personen zijn mensen met rechten en plichten die zelfstandig aan het rechtsverkeer deelnemen

Statuten zijn grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan bepaalde rechtspersonen, zoals de naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vereniging en stichting, die in de notarieel verleden akte van oprichting zijn vervat.

Aandelen die de naam van de bezitter niet vermelden; ieder die houder van de aandelen wordt, kan de eraan verbonden rechten uitoefenen.

Rechtshandeling waarbij de ene rechtspersoon ophoudt te bestaan en zijn vermogen in handen komt van een andere.

Erfrecht

Wanneer een erfgenaam een nalatenschap beneficiair aanvaardt, wordt hij alleen aansprakelijk voor de schulden van de erflater voor zover deze schulden uit de activa- baten van de nalatenschap kunnen worden voldaan. De erfgenaam behoeft niet met zijn eigen vermogen in te springen voor de schulden van de nalatenschap.

Zuivere aanvaarding is een van de drie mogelijkheden voor een erfgenaam die tot een nalatenschap geroepen wordt. Bij zuivere aanvaarding wordt de nalatenschap aanvaard met alle rechten en verplichtingen. De erfgenaam kan de nalatenschap ook beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Een erfgenaam heeft de mogelijkheid om de nalatenschap te verwerpen. Hierdoor is diegene niet verantwoordelijk voor de nalatenschap en niet betrokken bij de afwikkeling hiervan. Het is niet mogelijk om hier later nog aanspraak op te kunnen maken. De verwerpende wordt geacht, met terugwerkende kracht tot de datum van het overlijden, nooit erfgenaam te zijn geweest.

Een executeur is degene, die het testament van een erflater ten uitvoer brengt, nadat deze is overleden

Een ander woord voor nalatenschap is erfenis. Dat is datgene wat een overledene nalaat.

Een overeenkomst waarbij één partij iets geeft en de andere partij dat (kosteloos) krijgt.

Wettelijke regeling van de afwikkeling van de nalatenschap.

Familierecht

Overeenkomst tussen man en vrouw die wensen te scheiden, waarbij financiële regelingen worden getroffen en waarbij wordt afgesproken bij wie de kinderen zullen blijven, hoe het bezoek van en aan de kinderen wordt geregeld. De rechter eist een echtscheidingsconvenant wanneer man en vrouw op gemeenschappelijk verzoek willen scheiden.

Gemeenschap van goederen houdt in dat het vermogen van beide huwelijkspartners samenvloeit tot één vermogen. Dit geldt niet wanneer er huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt.

De huwelijkse voorwaarden betreft een overeenkomst tussen echtgenoten, waarin het recht op huwelijksvermogen van beide partijen wordt geregeld.

De akte van berusting is een, door de advocaat opgesteld, processtuk waarin een procespartij meedeelt dat hij zich neerlegt bij een uitspraak en dus daartegen geen rechtsmiddel, zoals hoger beroep, zal instellen. Bijvoorbeeld in de echtscheidingsprocedure kan de akte van berusting de inschrijving van de echtscheiding in de openbare registers bespoedigen.

Co-ouderschap houdt in dat twee ouders die niet samenwonen, een regeling treffen om samen het ouderlijk gezag uit te oefenen over een kind dat bij één van hen wordt opgevoed.

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Voor vrijwel elk geschil is een oplossing die aanvaardbaar is voor de betrokken partijen.

Ondertoezichtstelling (OTS) is een kinderbeschermingsmaatregel in Nederland die gebruikt kan worden wanneer kinderen probleemgedrag (bijvoorbeeld schoolverzuim) vertonen. Ook is ondertoezichtstelling toepasbaar als er sprake is van ontucht, verwaarlozing, mishandeling, pedagogische onmacht van ouders en in vergelijkbare gevallen.

Een ouderschapsplan (ook wel zorgplan, zorgmodel) is een document waarin ouders (specifiek; ouders die gaan scheiden) afspraken over de uitoefening van hun ouderschap (vaderschap, moederschap) vastleggen. Er worden afspraken gemaakt over verzorging, ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen.

Zeggenschap over een minderjarig kind en zijn of haar goederen door een meerderjarige die niet de ouder van het kind is. Soms kan de rechter iemand tot voogd maken, als dat in het belang van het kind is.

Ouderlijk gezag betekent dat de juridische ouder(s) verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en verzorging van het kind. Gezag kan ook bij iemand anders dan de ouders of een instelling liggen.

Alimentatie is een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud na een echtscheiding aan de kinderen en/of partner uit de relatie.

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, organisatie die is gespecialiseerd in het innen van alimentatie

Huurrecht en vastgoedrecht

Een overeenkomst tussen de eigenaar van een woning en een huurder waarbij de verhuurder zich verplicht om aan de huurder een zaak in gebruik te geven, terwijl de huurder verplicht is tot het doen van een tegenprestatie.

Een huurder van een ruimte verhuurt deze geheel of gedeeltelijk onder aan een derde. De huurder heeft zelf een huurovereenkomst gesloten met de hoofdverhuurder.

Bij een verhuurbemiddelingsovereenkomst zonder eigen gebruik kiest de eigenaar ervoor de vakantiewoning gedurende het gehele jaar te bestemmen voor de verhuur aan derden via een opdracht aan een verhuurbemiddelaar.

Hetgeen dat de huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten; de eigenschappen die voor een normaal gebruik van het gehuurde nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen.

Alle genotsbeperkingen die niet aan de huurder zijn toe te rekenen; slechte staat van onderhoud, materiële beschadigingen, constructiefouten, ongedierte, een erfdienstbaarheid die enig gebruik uitsluit of een wettelijk voorschrift dat een bepaald gebruik verbiedt.

De grens tussen twee percelen waarmee de eigendom wordt afgebakend.

Incasso- en beslagrecht

Beslaglegging via een deurwaarder voorafgaand aan een rechtszaak bedoeld om de goederen veilig te stellen in afwachting van een vonnis.

Beslaglegging op grond van een vonnis. De deurwaarder kan met een vonnis van de rechter overgaan tot executoriaal beslag. De rechter heeft immers geoordeeld dat de schuldenaar tot betaling over moet gaan.

Beslaglegging op vorderingen die de schuldenaar heeft op derden, bijvoorbeeld op de werkgever (salaris), of een uitkeringsinstantie (uitkering). Een derde is verplicht het beslag uit te voeren.

Contractenrecht

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding daarvan. De aanvaarding moet inhoudelijk met het aanbod overeenstemmen.

Een consument-koper van een onroerende zaak (een woning) heeft gedurende drie dagen na ontvangst van de koopakte de mogelijkheid om de koop te ontbinden. Binnen deze bedenktijd kan de koper zonder opgaaf van redenen afzien van de koop.

Een beding waarbij wordt bepaald dat de schuldenaar gehouden is tot betaling van een geldsom indien hij tekortschiet in de nakoming van de verbintenis.

Een koopovereenkomst tussen een consument (natuurlijk persoon) en een professionele verkoper (handelend in de uitoefening van zijn of haar beroep).

Non-conformiteit betekent dat het afgeleverde product niet voldoet aan de verwachtingen die een consument daar (op grond van de koopovereenkomst) redelijkerwijs van mocht hebben. Wat de koper mocht verwachten hangt af van de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper daarover heeft gedaan.

Dwaling is een onjuiste voorstelling van zaken die zo essentieel moet zijn, dat zonder deze onjuiste voorstelling de overeenkomst niet was gesloten.

Wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door bijvoorbeeld opzettelijk een onjuiste mededeling te doen of door het opzettelijk verzwijgen van een feit.

Een contractpartij schriftelijk ervan op de hoogte brengen dat deze niet, niet geheel of niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Verzuim treedt in wanneer de schuldenaar zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, ondanks dat hij in gebreke is gesteld.

Standaard regels bij het sluiten van koopovereenkomsten of het leveren van diensten. Deze gaan niet over specifieke kenmerken van een product of dienst.

Een overeenkomst in strijd met de wet, goede zeden of openbare orde is nietig. Feitelijk gezien is er een overeenkomst gesloten, maar wordt juridisch gezien geacht nooit te hebben bestaan.

Heeft u een juridische vraag?

Wij bellen u binnen één werkdag terug!