Privacy- en cookieverklaring Visie Advocaten 2021

Algemeen

Deze privacyverklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens door Visie Advocaten in verband met de uitvoering van opdrachten voor cliënten, op verwerking van persoonsgegevens via de website www.visieadvocaten.nl en de subdomeinen van deze website en het op verwerken van persoonsgegevens in verband met het sturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor (vakinhoudelijke) activiteiten. Visie Advocaten gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Met deze privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Visie Advocaten verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Visie Advocaten is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Visie Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

Visie Advocaten verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen
doeleinden:

 • verlenen van juridische diensten waarvoor u ons opdracht heeft gegeven;
 • innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • aanleveren van onze nieuwsbrief en andere (vakinhoudelijke) informatie, indien
  aangemeld;
 • marketing- en communicatie activiteiten;
 • werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Visie Advocaten verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • NAW gegevens;
 • geslacht;
 • e-mailadres(sen);
 • geboortedatum;
 • telefoonnummer(s);
 • IP-adres, in het kader van verwerking zoals hieronder bedoeld bij “Cookieverklaring”;
 • bij sollicitatie: curriculum vitae en motivatiebrief;
 • bij sollicitatie: eventuele stagebeoordeling(en);
 • bij sollicitatie: eventuele cijferlijst(en);
 • bij een gerichte sollicitatie: de functie waarnaar u solliciteert.

In sommige gevallen verwerken wij bijzondere persoonsgegevens. Hierbij valt te denken aan gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid. Deze gegevens verwerken wij uitsluitend om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, wanneer dit toegestaan is bij of krachtens de wet of wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Visie Advocaten baseert de verwerking op de navolgende rechtsgronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

In sommige situaties zijn wij verplicht om uw BSN en een kopie van uw legitimatiebewijs of een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel op te vragen c.q. te verwerken, bijvoorbeeld bij indiensttreding of als wij dit in het kader van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) wettelijk zijn verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Visie Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Bijvoorbeeld in het geval waarin wij ter uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht
derden, zoals een deurwaarder, moeten inschakelen.

Beveiliging persoonsgegevens

Visie Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en neemt verschillende maatregelen om verlies, diefstal of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken met beveiligde
verbindingen en nemen alle nodige maatregelen met betrekking tot toegangsbeveiliging.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Visie Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Zaken

Wij bewaren gesloten zaken maximaal 10 jaar in ons archief en daarin voorkomende persoonsgegevens worden dus ook maximaal gedurende die termijn bewaard.

Sollicitaties

Wanneer u heeft gesolliciteerd naar een functie bij Visie Advocaten, zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd nadat u hierom heeft verzocht, of vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd. Hiervan kan worden afgeweken als u toestemming heeft gegeven om de persoonsgegevens gedurende een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: info@visieadvocaten.nl.

Nieuwsbrief

Indien u uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief en andere (vakinhoudelijke) informatie, of uitnodigingen voor seminars of workshops worden uw gegevens bewaard voor zolang u onze berichtgeving wilt ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief of afmeldt voor de uitnodigingen, zullen wij uw persoonsgegevens direct verwijderen.

Privacy rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u het recht op informatie, inzage, correctie, aanvulling, verwijdering, afscherming, het recht van verzet, het recht op overdraagbaarheid, het recht op vergetelheid en het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Dergelijke verzoeken kunt u sturen naar info@visieadvocaten.nl en hieraan zal binnen vier weken gehoor worden gegeven indien dat op grond van de AVG moet. Als u van mening bent dat er door Visie Advocaten een inbreuk wordt gemaakt op uw rechten op grond van de privacyregelgeving, verzoeken wij u om ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar info@visieadvocaten.nl.

Gebruik social media

Op www.visieadvocaten.nl en subdomeinen wordt via buttons verwezen naar Twitter, Facebook, LinkedIn en Google+. Visie Advocaten houdt geen toezicht op de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden en is ook niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Het gebruik van die social media is voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruikmaakt, is het
raadzaam eerst het privacy statement van die derden te lezen.

Cookieverklaring

Cookies algemeen
Visie Advocaten maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestanden die met de opgevraagde gegevens van onze website worden meegestuurd en op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Door het gebruik van cookies kunnen wij het gedrag van de bezoekers van onze website analyseren. De cookies kunnen geaccepteerd of geweigerd worden.

Google Analytics
De website van Visie Advocaten maakt voor statistische doeleinden gebruik van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van website(s) van Visie Advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Ook worden cookies geplaatst bij het gebruik van buttons en/of links (Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+). Op het plaatsen van cookies door deze derden, hebben wij geen invloed.

Blogs
Visie Advocaten biedt op haar website blogs aan die vrij toegankelijk zijn. De informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder worden gelezen, verzameld en gebruikt. U kunt Visie Advocaten verzoeken om persoonsgegevens uit een blog te verwijderen. Indien u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij, dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andere privacygevoelige vragen.

Aanpassen privacyverklaring

Visie Advocaten behoudt zich het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op www.visieadvocaten.nl gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & Contact

Bij vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen via info@visieadvocaten.nl.

Bron: https://www.visieadvocaten.nl/wp-content/uploads/2020/05/Privacyverklaring-Visie-Advocaten-na-inwerkingtreding-AVG.pdf

Heeft u een juridische vraag?

Wij bellen u binnen één werkdag terug!

 • Voer een nummer in van 12 tot 14.