Advocaat Contractenrecht

Het contractenrecht wordt ook wel het overeenkomstenrecht genoemd. De overkoepelende naam is het verbintenissenrecht.

contractenrecht

Een advocaat verbintenissenrecht of advocaat contractenrecht houdt zich bezig met het opstellen, aanpassen en beëindigen van contracten en overeenkomsten. Dit is specifieker dan het verbintenissenrecht algemeen. De advocaten van Visie Advocaten hebben verstand van zaken.

Werkzaamheden advocaat verbintenissenrecht

Zo vallen onder de werkzaamheden van een verbintenissenrecht advocaat onder andere contracten opstellen, zakelijke overeenkomsten opstellen, statuten opstellen, algemene voorwaarden opstellen, geheimhoudingsovereenkomsten samenstellen, samenwerkingscontract opstellen, aandeelhoudersovereenkomst opstellen en het opstellen van contracten of overeenkomsten in het algemeen.

contracten opstellen

Een verbintenis is een vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen twee of meer personen of rechtspersonen of ondernemingen, waarbij de ene partij, de schuldenaar of debiteur, verplicht is tot een bepaalde prestatie, waartoe de andere partij, de schuldeiser of crediteur is gerechtigd.

De twee vormen van verbintenissen zijn de verbintenis uit overeenkomst en de verbintenis uit de wet. Onder verbintenissen uit de wet vallen onder andere de bij wet genoemde en geregelde onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking en de onrechtmatige daad. Het verbintenissenrecht, waar het contractenrecht dus onder valt, wordt geregeld in boek 6 van het BW, het Burgerlijk Wetboek.

Bent u op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in contracten, neem dan nu vrijblijvend contact op met Visie Advocaten. Wij kunnen u helpen met het aanpassen, beëindigen of opstellen van contracten/overeenkomsten.

Indien nodig kunnen onze advocaten voor u een procedure starten bij de rechtbank of het gerechtshof. Wij kunnen de dagvaarding voor u opstellen of verweer voeren.

Wij leveren ondersteuning bij het opstellen, onderhandelen en beoordelen van commerciële contracten, waaronder:

 • Aandeelhoudersovereenkomst:
  In een aandeelhoudersovereenkomst worden onderlinge afspraken tussen aandeelhouders van een vennootschap vastgelegd. Het gaat meestal om afspraken die gelden in aanvulling op de staturen van de vennootschap. Er kunnen afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld zeggenschap, winstuitkering, benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen en overdracht van aandelen.
 • Agentuurovereenkomst:
  Een agentuur is een handelsvertegenwoordiger. Bij een agentuurovereenkomst wordt een opdrachtnemer, de handelsagent, ingehuurd door een opdrachtgever, de principaal, om tegen vergoeding te bemiddelen bij het sluiten van een overeenkomst. Een handelsagent handelt dus in de goederen van een ander.
 • Algemene voorwaarden:
  Algemene voorwaarden zijn standaard bepalingen die in een overeenkomst kunnen worden opgenomen. Dit zijn de zogenaamde kleine lettertjes. Het gaat dan veelal om bepalingen over de wijze van betaling, niet-nakoming van een overeenkomst, garantie, aansprakelijkheid, opzegtermijn en wijze van beëindiging van een overeenkomst.
 • Koopovereenkomst aandelen:
  In een koopovereenkomst van aandelen wordt de verkoop van aandelen in een vennootschap van koper naar verkoper geregeld. Deze wijze van overdragen is de meest gebruikte wijze om een bedrijfsovername uit te voeren. Om de aandelen in een vennootschap daadwerkelijk geleverd te krijgen is een notariële akte vereist.
 • Distributieovereenkomst:
  Een distributieovereenkomst is een overeenkomst tussen een leverancier van producten en een distributeur. In deze overeenkomst kunnen afspraken worden gemaakt over de wijze van betaling, levering, hoeveelheid en aard van het product, garantie en aansprakelijkheid. De distributeur verkoopt de producten van de leverancier door.
 • Geheimhoudingsovereenkomst:
  Een geheimhoudingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de partijen naar elkaar toe verplicht zijn om bepaalde informatie vertrouwelijk te houden en niet met een derde te delen. Dit kan van belang zijn bij onderhandelingen over een bedrijfsovername. Ook kan een geheimhoudingsbeding worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst ter bescherming van bedrijfsgeheimen.
 • Intentieovereenkomst:
  Met het sluiten van een intentieovereenkomst spreken partijen samen de intentie uit om samen een bepaald doel te bereiken. Bijvoorbeeld in een traject van een onderhandeling, transactie of bedrijfsovername. Een intentieovereenkomst wordt veelal gesloten voordat partijen een definitieve overeenkomst sluiten.
 • Managementovereenkomst:
  Bij een managementovereenkomst worden afspraken en verplichtingen vastgelegd tussen de bestuurder (manager) en de vennootschap. Deze overeenkomst valt onder de overeenkomst van opdracht. Bij deze overeenkomst spelen arbeidsrechtelijke en fiscale aspecten een rol.
 • Samenwerkingsovereenkomst:
  Een samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten tussen bedrijven, ondernemers of vennootschap die met elkaar willen samenwerken. In deze overeenkomst kunnen verschillende onderwerpen worden uitgewerkt, zoals het werkgebied, winstverdeling en verdeling van kosten.
 • SLA overeenkomst:
  In een Service Level Agreement (SLA) worden afspraken gemaakt tussen een aanbieder en een afnemer van bepaalde diensten en/of producten. Naast de beschrijving van de te leveren diensten worden er prestatie-eisen en kwaliteitseisen opgenomen waaraan de dienst moet voldoen.
 • Vaststellingsovereenkomst:
  Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij twee of meer partijen een regeling treffen om een bestaand geschil te voorkomen of te beëindigen. Wanneer partijen een schikking hebben bereikt, wordt dat veelal vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt ook veelal in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

HEEFT U JURIDISCHE HULP NODIG?

DE ADVOCATEN VAN VISIE ADVOCATEN ADVISEREN EN PROCEDEREN OP EEN DESKUNDIGE, PROACTIEVE EN VERFRISSENDE MANIER.​​

Contact opnemen

Heeft u een vraag of juridisch probleem?
Laat hier uw gegevens achter en wij bellen u binnen 1 werkdag terug!

BLOG

Onze advocaten bloggen regelmatig over juridische actualiteiten. Kennis en informatie delen om juridische problemen te voorkomen en op te lossen.
samenwerkingsovereenkomst
Contractenrecht

Wat is een agentuurovereenkomst?

Een agentuurovereenkomst is een overeenkomst tussen een ondernemer/producent (genoemd: principaal) en een zelfstandige verkoper (genoemd: handelsagent). In deze overeenkomst spreken zij af dat de handelsagent

Lees meer »
samenwerkingsovereenkomst
Contractenrecht

Het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst

Ondernemers en bedrijven besluiten regelmatig om met elkaar te gaan samenwerken. Deze samenwerking kan contractueel worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Wat is een samenwerkingsovereenkomst? Een

Lees meer »

Heeft u een juridische vraag?

Wij bellen u binnen één werkdag terug!