Ontslag bij KLM, Shell en Tata Steel door corona

corona ontslag KLM Shell Tata Steel BAM

Vele bedrijven zijn in de afgelopen maanden in het nieuws omdat zij duizenden werknemers moeten ontslaan als gevolg van corona. De noodsteun is veelal niet voldoende, ook niet voor kleine bedrijven, om alle werknemers te behouden. Wordt u ontslagen? Zorg dat u weet wat uw rechten zijn. Wij leggen hieronder uit waarop u moet letten bij ontslag.

Reorganisatie, ontslag en sociaal plan

In geval van een reorganisatie, zoals die van de omvang bij KLM, Shell en Tata Steel, zal er een sociaal plan worden opgesteld. Hierin worden de gevolgen van het ontslag voor de werknemers geregeld. In het sociaal plan zullen onderwerpen zoals de ontslagvergoeding (transitievergoeding), outplacement, scholing, herplaatsing en begeleiding van werk naar werk worden opgenomen. De ondernemingsraad en de vakbonden zijn bij de totstandkoming van een sociaal plan betrokken. Gelet op de huidige bedrijfseconomische situatie en het grote aantal werknemers dat volgens deze bedrijven moet afvloeien, is de verwachting dat het sociaal plan beperkt zal zijn. Het sociaal plan zal van toepassing zijn op werknemers die boventallig zijn en daarover een brief ontvangen hebben. De werkgever zal eerst moeten proberen haar werknemers in een passende functie binnen de organisatie te herplaatsen. Mocht een werknemer niet intern geplaatst kunnen worden, dan volgt normaal gesproken een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden ofwel een ontslagprocedure bij het UWV.

Bezwaar maken tegen ontslag

Een werkgever dient bij ontslag de ontslagregels in acht te nemen. Zo moet een werkgever onderbouwen waarom ontslag bedrijfseconomisch noodzakelijk is, de werkgever moet een juiste ontslagvolgorde hanteren (aan de hand van het afspiegelingsbeginsel) en de werkgever moet bekijken of de werknemer niet in een andere functie kan worden herplaatst. Zodra het UWV een ontslagvergunning verleent, zal de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. U heeft als werknemer recht op de transitievergoeding dan wel de ontslagvergoeding die in het sociaal plan is afgesproken, en verder uitbetaling van het opgebouwde vakantiegeld en de resterende vakantiedagen.

Vaststellingsovereenkomst

Wanneer een bedrijf een werknemer wil ontslaan, zal werkgever veelal eerst proberen om samen met de werknemer een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Laat de vaststellingsovereenkomst controleren. Ook indien er sprake is van een sociaal plan. Naast dat je in veel gevallen over de voorwaarden van ontslag kunt onderhandelen is minstens zo belangrijk dat de overeenkomst correct is opgesteld. Daarin spelen zaken als de opzegtermijn en de ontslagvergoeding een belangrijke rol. De lengte van de opzegtermijn hangt af van hoe lang u bij werkgever in dienst bent. Datzelfde geldt voor de ontslagvergoeding (transitievergoeding). Daarnaast dient bij de berekening van de ontslagvergoeding het vaste salaris en vakantiegeld en de variabele loonbestanddelen (zoals winstuitkering en bonus) worden meegenomen. Maar ook met het uitbetalen van de vakantiedagen, outplacement, referenties, eventueel het laten vervallen van een concurrentiebeding en juridische kosten kan rekening worden gehouden. In veel gevallen ontvangt werknemer van werkgever een budget om een vaststellingsovereenkomst door een advocaat te laten controleren.

KLM, Shell en Tata Steel

Een groot aantal werknemers van KLM, Shell en Tata Steel zijn in onwetendheid na het bericht van verval van arbeidsplaatsen. Er zal worden geïnventariseerd welke arbeidsplaatsen moeten komen te vervallen en om welke werknemers dit gaat. De genoemde bedrijven zijn in overleg met haar werknemers of zullen dat spoedig doen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De betreffende werknemers zullen een beëindigingsvoorstel ontvangen. De werknemers kunnen ook de behandeling van de ontslagaanvraag door het UWV afwachten en tegen het ontslag verweer voeren.

Juridische check

Bij ontslag is het verstandig om u tijdig te laten informeren en advies in te winnen. Visie Advocaten bespreekt graag met u de mogelijkheden. Wij kunnen beoordelen of de ontslagregels en het sociaal plan op correcte wijze worden toegepast. Wij stellen in overleg met u een verweerschrift tegen een ontslagaanvraag op of beoordelen een vaststellingsovereenkomst. Wilt u meer informatie of heeft u vragen over arbeidsrecht, ontslag, reorganisatie, sociaal plan, vaststellingsovereenkomst of een ontslagprocedure bij het UWV kunt u contact opnemen met Bart Komen van Visie Advocaten.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.