Het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst

intentieovereenkomst, LOI, contractenrecht, koopovereenkomst aandelen, aandelentransactie

Ondernemers en bedrijven besluiten regelmatig om met elkaar te gaan samenwerken. Deze samenwerking kan contractueel worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Wat is een samenwerkingsovereenkomst?

Een samenwerkingsovereenkomst is een overeenkomst tussen twee (of meer) partijen (meestal bedrijven), waarin wordt aangegeven hoe de samenwerking tussen partijen wordt vormgegeven.
Hierbij kunt u denken aan afspraken over: het doel en de duur van de samenwerking, winstverdeling en verdeling van kosten, de over en weer te leveren prestaties, de te verkrijgen vergoedingen en overige rechten en verplichtingen van partijen. Het is belangrijk om de bepalingen en voorwaarden die partijen met elkaar afspreken duidelijk uit te werken, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan over de uitleg van een bepaling.

Inhoud van een samenwerkingsovereenkomst

Er zijn geen bijzondere bepalingen over een samenwerkingsovereenkomst opgenomen in de wet. Hierdoor zijn partijen vrij om af te spreken wat zij willen, mits deze niet in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde. Samenwerkingsovereenkomsten verschillen dus van geval tot geval en het is daarom niet aan te raden een standaardmodel te gebruiken. Indien de overeenkomst gekwalificeerd kan worden als een overeenkomst van opdracht, zullen de algemene regels over een overeenkomst en de specifieke regels over een overeenkomst van opdracht van toepassing zijn. Gaat het om een zuivere samenwerkingsovereenkomst die niet verder te kwalificeren is, gelden enkel de algemene regels en geen specifieke regels.

Beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst

Wat betreft de beëindiging van een samenwerkingsovereenkomst, zijn er verschillende manieren waarop dit kan gebeuren. Het is dan verstandig op te nemen in welke situaties de overeenkomst kan worden beëindigd. Een overeenkomst kan door afloop van de afgesproken duur, ontbinding, opzegging, vernietiging, nietigheid of met wederzijds goedvinden eindigen.

Aflopen van de samenwerking

Een eenvoudige manier om de samenwerkingsovereenkomst te beëindigen is om deze te laten aflopen. Dit gebeurt bij een overeenkomst die voor bepaalde tijd of voor het behalen van een bepaald doel is aangegaan. Wanneer de tijd is afgelopen of het doel is behaald, stopt de samenwerking.

Wederzijds goedvinden

Indien beide partijen de samenwerking willen beëindigen, spreken we van beëindiging op grond van wederzijds goedvinden. Vaak is dit een prettige manier om als partijen uit elkaar te gaan. Daarnaast brengt het weinig kosten met zich mee en kan de beëindiging op korte termijn plaatsvinden.

Ontbinding

Wanneer de ene partij zich niet houdt aan de verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst, dan kan de andere partij de overeenkomst ontbinden. Wel moet de andere partij de niet nakomende partij via schriftelijke wijze in de gelegenheid stellen om binnen een redelijk termijn alsnog na te komen. Komt de partij nog steeds niet na, dan kan ontbinding plaatsvinden. Naast dat ontbinding kan geschieden na een tekortkoming in de nakoming, kan dit ook volgen na faillissement of surseance van betaling. Ook kunnen er andere ontbindingsgronden zijn die partijen zelf in de samenwerkingsovereenkomst hebben opgenomen.

Vernietiging

Vernietiging van de overeenkomst heeft vaak grote gevolgen, omdat de overeenkomst juridisch gezien nooit heeft bestaan. Alle geleverde prestaties die gedaan zijn, moeten ongedaan gemaakt worden. Er is sprake van vernietiging als er ernstige omstandigheden spelen, zoals handelingsonbekwaamheid of een wilsgebrek (bedrog, bedreiging, misbruik van omstandigheden of dwaling).

Nietig

Een samenwerkingsovereenkomst die nietig is, heeft praktisch gezien wel bestaan, maar juridisch gezien niet. Dit is het geval wanneer partijen geen duidelijke afspraken hebben gemaakt en deze afspraken dus onbepaalbaar zijn. Andere redenen die ervoor zorgen dat een samenwerkingsovereenkomst nietig is, zijn dat ze in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde.

Opzegging

In de overeenkomst kunnen partijen afspraken maken over het opzeggen van de overeenkomst, eventueel met in achtneming van een opzegtermijn. Bij een overeenkomst die geldt voor bepaalde tijd, eindigt de overeenkomst op een vooraf afgesproken datum of bij een bepaald behaald doel. Bij een overeenkomst die geldt voor onbepaalde tijd, kunnen partijen een opzegbeding opnemen. Dat houdt in dat partijen met inachtneming van een opzegtermijn de overeenkomst kunnen opzeggen. Daarnaast kunnen partijen afspreken dat de overeenkomst kan eindigen ingeval zich een bepaalde situatie (bijvoorbeeld faillissement of surseance van de contractspartij, wanneer er beslag wordt gelegd ten laste van de contractspartij of overlijden).

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht, contractrecht, verbintenissenrecht en het opstellen van een zakelijke overeenkomst. Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.