De Arbowet is per 1 juli 2017 gewijzigd.

arbeidsrecht vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Wat zijn de gevolgen?

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is per 1 juli 2017 gewijzigd. De gewijzigde Arbowet richt zich meer dan voorheen op betere preventie onder meer door middel van het open spreekuur en de second opinion. Daarnaast is er meer aandacht voor beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten.

De belangrijkste wijzigingen en de mogelijke gevolgen ervan zetten wij hieronder op een rij.

Preventie

Uit de officiële benaming van de Arbowet blijkt de bedoeling van de wetgever. Het versterken van de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. Gezond werken is belangrijk en daarop zijn de preventieve maatregelen gericht. Door klachten in een eerder stadium te signaleren behoeven deze niet te leiden tot verzuim van de werknemer.

Open spreekuur

Iedere werknemer heeft het recht om een bedrijfsarts te bezoeken. Dit maakt het mogelijk de bedrijfsarts te bezoeken voordat klachten leiden tot verzuim. De aandacht voor de preventieve zorg wordt hierdoor vergroot. De toegang tot de bedrijfsarts moet voor iedere werknemer kenbaar zijn en de werknemer moet zonde toestemming van de werkgever hiervan gebruik kunnen maken. Zonder onnodige drempels wat betreft tijd en plaats van het consult en dat de werkgever niet geïnformeerd wordt over het consult.

Second opinion

Iedere werknemer heeft recht op een second opinion als hij/zij het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts maakt zijn handelen op die manier transparant en toetsbaar. Een groot deel van de bedrijfsartsen handelt reeds als zodanig. Het gaat om een second opinion van een andere bedrijfsarts. De bedrijfsarts moet dit verzoek in beginsel honoreren. Alleen als er zwaarwegende argumenten zijn die zich daartegen verzetten, mag het verzoek worden geweigerd. Bijvoorbeeld omdat er geen enkele grond bestaat voor dit verzoek. Deze second opinion, die wordt uitgevoerd door een andere bedrijfsarts, is niet hetzelfde als het deskundigenoordeel dat het UWV geeft op verzoek van werknemer of werkgever.

Preventiemedewerker

De preventiemedewerker bestond reeds, maar deze krijgt een meer duidelijke rol in het bedrijf. Zo ondersteunt de preventiemedewerker werkgever bij haar taken die zijn gericht op het voorkomen van ongevallen en verzuim. De preventiemedewerker krijgt het recht om te overleggen met de bedrijfsarts. Voorts krijgt de ondernemingsraad instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.

Basiscontract Arbodienstverlening

Er wordt een basiscontract arbodienstverlening geïntroduceerd. Hierin wordt vastgelegd op welke manier de bedrijfsarts zijn taken kan uitvoeren. De bedrijfsarts krijgt een aantal extra bevoegdheden. Zo kan de bedrijfsarts iedere werkplek bezoeken. Voorts moet de bedrijfsarts beroepsziekten melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. De bedrijfsarts moet beschikken over een klachtenregeling.

Aanpassing lopende contract met de bedrijfsarts

De wijzigingen lijken niet zo ingewikkeld, maar zullen impact hebben op uw arbobeleid. Zoals de rol van de preventiemedewerker in uw bedrijf en vanwege de hogere verzuimkosten (onder andere kosten second opinion, kosten open spreekuur) per werknemer. Werkgevers krijgen één jaar de tijd om het lopende contract met de bedrijfsarts en de bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe regelgeving.

Lees ook de nieuwsberichten van Van Altena & de Jongh bedrijfsartsen te Alkmaar:
Belangrijkste doelstellingen en wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet per 1-7-2017
Voorstel (schematisch) van werkafspraken/contractaanpassingen voor de klant

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Lees ook onze blog: Ontslag bij reorganisatie jur

Lees ook onze blog: Werknemer is aansprakelijk voor schade werkgever

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.