Werknemer is aansprakelijk voor schade werkgever

werknemer aansprakelijk voor schade werkgever

De rechtbank Den Haag heeft op 7 juni 2017 geoordeeld dat de voormalig kasbeheerder van Vestia aansprakelijk is voor de schade die de woningcorporatie leed door de afkoop van haar derivatenportefeuille in juni 2012. Vestia had een civiele procedure tegen de voormalige werknemer aangespannen om hem aansprakelijk te stellen en om de schade te verhalen.

Achtergrond zaak Vestia

De werknemer was tot begin 2012 werknemer van woningcorporatie Vestia en had onder meer tot taak de derivatenportefeuille van Vestia op te bouwen en te beheren. Hij kocht via een tussenpersoon rentederivatencontracten bij banken. De banken betaalden de tussenpersoon fees, een premie voor het aanbrengen van de rentecontracten. De tussenpersoon betaalde een deel van de fees door aan de werknemer. In totaal ontving de werknemer ruim 10 miljoen euro aan betalingen. Vestia kwam in 2011 in geldnood omdat zij vanwege de negatieve marktwaarde van haar derivaten gedwongen was om geld bij te storten bij de banken. Vestia stond aan de rand van een faillissement. De werknemer is begin 2012 op staande voet ontslagen.

Wettelijk kader aansprakelijkheid werknemer

Op grond van artikel 7:661 BW (wettelijke regeling aansprakelijkheid van werknemers) is een werknemer alleen aansprakelijk voor de schade die de werknemer bij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst toebrengt aan de werkgever als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De werkgever dient opzet of bewuste roekeloosheid te bewijzen. Dat is een zware maatstaf. De achtergrond daarvan is dat de wet beoogt het belang van de werknemer te beschermen tegen de verhoogde kans op schade die voortvloeit uit de uitvoering van de functie. Deze wettelijke aansprakelijkheid wordt dus slechts in uitzonderingsgevallen aangenomen.

Waarom is de werknemer aansprakelijk?

In de zaak Vestia heeft de werkgever het bewijs geleverd. De rechtbank oordeelt dat de werknemer bewust roekeloos heeft gehandeld. De werknemer wist dat er liquiditeitsrisico’s verbonden waren aan de derivatenportefeuille en heeft daar onvoldoende rekening mee gehouden. Daarnaast heeft hij over de liquiditeitsrisico’s onjuiste mededelingen gedaan aan de Raad van Commissarissen. De werknemer is tekortgeschoten in de uitoefening van zijn taak en aansprakelijk voor de schade. De afkoop van de derivaten leverde Vestia veel schade op en daarvoor wordt de werknemer medeaansprakelijk gehouden.

Wat is de schade?

De schadevergoeding zal worden bepaald in een aparte procedure. Uitgangspunt is het bedrag dat Vestia heeft betaald om de derivatenportefeuille af te kopen. De rechtbank heeft wel reeds geoordeeld dat de werknemer Euro 11.450.500 moet betalen aan Vestia. Dit betreft de schade die Vestia lijdt als gevolg van de fees die zijn betaald aan de tussenpersoon, en waarvan een deel is doorbetaald aan de werknemer.

Ontslag op staande voet

De werknemer sloot de derivaten geheel zelfstandig af voor Vestia en was zowel vrij in de keuze van de bank als het soort derivaten. De werknemer genoot kennelijk een zeer grote mate van vertrouwen door Vestia. Door de doorbetalingen aan te nemen heeft de werknemer het vertrouwen van Vestia op ernstige wijze geschonden. Het ontslag op staande voet houdt dan ook stand.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Lees ook onze blog: Loon stopzetten of loon opschorten

Lees ook onze blog: Gedraag u netjes op de kerstborrel!

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.