Waar moet je op letten bij een concurrentiebeding

concurrentiebeding, arbeidsrecht, visie advocaten

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kan de werkgever een bepaling opnemen waarbij het de werknemer verboden wordt om na het einde van zijn of haar arbeidscontract soortgelijke werkzaamheden uit te voeren bij een ander bedrijf. Dit wordt ook wel een “concurrentiebeding” genoemd.

Aandachtspunten concurrentiebeding

Bij het aangaan van een concurrentiebeding zijn de navolgende aandachtspunten belangrijk om rekening mee te houden.

  • Schriftelijkheidsvereiste
   Een concurrentiebeding dient schriftelijk te worden overeengekomen. De werknemer moet hier immers schriftelijk mee instemmen door middel van een ondertekening. Het is gebruikelijk om een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen.
  • Meerderjarige werknemer
   Een concurrentiebeding is rechtsgeldig indien het beding met een meerderjarige werknemer is overeengekomen. Indien de werknemer tijdens de arbeidsovereenkomst de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt, kan de werkgever alsnog een concurrentiebeding voorstellen. Dit kan middels een nieuwe arbeidsovereenkomst waarin het concurrentiebeding is opgenomen. Daarnaast kan de werkgever vragen aan de werknemer om aanvullend het concurrentiebeding te tekenen.
  • Boetebeding
   Het is raadzaam om naast het concurrentiebeding ook een boetebeding op te nemen. Bij het ontbreken van een boetebeding is het aan de werkgever om aan te tonen dat er schade is geleden en de omvang van de schade. Indien er schade is ontstaan door een overtreding van het boetebeding kan het achteraf lastig zijn om de hoogte van de schade te bepalen.
  • Duidelijke formulering van het beding
   Uit het concurrentiebeding moet duidelijk naar voren komen wat de werknemer wel en niet mag doen. Daarnaast moet het concurrentiebeding duidelijke grenzen hebben. Het is raadzaam om te benoemen welke werkzaamheden of specifieke bedrijven onder het beding vallen. Om onduidelijkheden te voorkomen is het aldus van belang om alles zo concreet mogelijk vast te leggen. Onduidelijkheden in het concurrentiebeding zullen namelijk in het voordeel van de werknemer worden uitgelegd.

Duur en geografisch bereik

Volgens de wet zitten er geen inhoudelijke eisen aan de duur en het geografische bereik van het concurrentiebeding. In beginsel zijn er dus geen beperkingen. Wat de duur en het geografische bereik van het beding rechtvaardigt hangt af van de onderneming, de markt waarin de onderneming actief is en de positie van de werknemer. De werkgever dient de duur en het geografische bereik te kunnen motiveren. Uit de jurisprudentie volgt een concurrentiebeding voor de duur van 1 jaar over het algemeen gangbaar is. Ten aanzien van het geografische bereik van het concurrentiebeding volgt dat de omvang gerelateerd dient te zijn aan het werkgebied waarbinnen de onderneming actief is.

Concurrentiebeding geldig bij een functiewijziging?

Het kan voorkomen dat het concurrentiebeding zijn werking verliest na een functiewijziging. In bepaalde situaties kan een concurrentiebeding in dat geval opnieuw overeengekomen worden. Dit is aan de orde indien zich een ingrijpende verandering in de arbeidsverhouding voordoet. Hierdoor gaat het concurrentiebeding zwaarder drukken op de werknemer. Het concurrentiebeding verliest dan geheel of gedeeltelijk zijn werking. Het is dus verstandig om bij een functiewijziging altijd opnieuw een concurrentiebeding overeen te komen.

Let op: uitzondering bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Sinds 1 januari 2015 is het verboden om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan een concurrentiebeding wél worden opgenomen indien dit in het concurrentiebeding zelf schriftelijk gemotiveerd wordt. Uit deze motivering moet blijken dat het concurrentiebeding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Het bedrijfs- of dienstbelang moet dan zwaarder wegen dan de vrijheid van de werknemer. Een “standaardmotivering” omtrent het concurrentiebeding is hierbij niet voldoende. De motivering moet specifiek gericht zijn op de werkzaamheden en op de functie van de werknemer. Hierbij dienen de belangen van de werkgever ook naar voren te worden gebracht.

Verschil concurrentiebeding en relatiebeding

Naast een concurrentiebeding komt in praktijksituaties ook een relatiebeding vaak voor. Een concurrentiebeding verbiedt de werknemer om na afloop van zijn/haar arbeidsovereenkomst werkzaamheden uit te voeren bij concurrenten van de werkgever. Daarnaast mag de werknemer niet als zelfstandige een bedrijf starten die vergelijkbaar met het bedrijf van de werkgever.
Het relatiebeding kan worden gezien als een vorm van het concurrentiebeding. Anders dan bij een concurrentiebeding verbiedt een relatiebeding enkel een werknemer om na afloop van de arbeidsovereenkomst klanten en relaties van de werkgever te benaderen of daar een samenwerking mee aan te gaan. Het is dus wel toegestaan om bij een concurrent gelijksoortige werkzaamheden uit te voeren.

Advocaat in Alkmaar

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht, contractenrecht, verbintenissenrecht en op het opstellen van een zakelijke overeenkomst. Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.