Ontslaggrond sub i: de cumulatiegrond

ontslaggrond, arbeidsrecht, disfunctioneren, cumulatiegrond, ontslag, disfunctioneren

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (afgekort: WAB) in werking getreden. Naast de acht bekende ontslaggronden, is er in het huidige stelsel een negende ontslaggrond geïntroduceerd. Dit is de zogenoemde cumulatiegrond en wordt ook wel de i-grond genoemd.

ONTSLAG WERKNEMER

Wanneer een werkgever wenst over te gaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn er strenge vereisten waaraan moet worden voldaan. Een werknemer kan immers niet zomaar wegens disfunctioneren ontslagen worden. Het is voor de werkgever daarom altijd van belang om een goed dossier op te bouwen. In een eerdere blog kunt u hierover lezen.

ONTSLAGGRONDEN

Een werkgever op basis van een van de ontslaggronden zoals genoemd in artikel 7:669 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek een arbeidsovereenkomst opzeggen. Naast een succesvol beroep op een ontslaggrond is vereist dat herplaatsing van de werknemer in een andere passende functie niet mogelijk of niet redelijk is. Er zijn de volgende ontslaggronden:

a. bedrijfseconomische redenen, bijvoorbeeld door verval van arbeidsplaatsen wegens reorganisatie;
b. langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid voor een periode langer dan 2 jaar, waardoor de werknemer niet langer in staat is om het arbeid uit te kunnen voeren;
c. het regelmatig niet kunnen verrichten van arbeid dat voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen heeft;
d. disfunctioneren;
e. verwijtbaar handelen of nalaten werknemer;
f. weigering van arbeid wegens ernstig gewetensbezwaar;
g. een verstoorde arbeidsrelatie;
h. een andere omstandigheid die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden geacht de arbeidsovereenkomst voort te laten duren.

Tot de invoering van de WAB was vereist dat iedere grond op zichzelf voldoende gemotiveerd moest zijn om de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen. Zonder de aanwezigheid van een voldragen grond kon de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet ontbinden.

CUMULATIEGROND / I-GROND

De cumulatiegrond is bedoeld voor gevallen waarin voortzetting van het dienstverband in redelijkheid niet meer van de werkgever gevergd kan worden en de werkgever dat niet kan baseren op omstandigheden uit één enkele ontslaggrond, maar dit wel kan onderbouwen met omstandigheden uit meerdere ontslaggronden samen. Het moet hierbij gaan om omstandigheden uit twee of meer van de ontslaggronden c tot en met h.

JURISPRUDENTIE

In de praktijk blijkt een beroep op de cumulatiegrond nog niet zo eenvoudig. Uit verschillende uitspraken blijkt dat voor een succesvol beroep op de cumulatiegrond, de te combineren afzonderlijke ontslaggronden wel enige invulling dienen te hebben. Uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 17 februari 2020 (ECLI:NL:RBNHO:2020:1036) is in rechtsoverweging 5.14 en 5.19 te lezen dat er sprake moet zijn van ten minste één bijna voldragen ontslaggrond om een combinatie met een andere ontslaggrond te laten leiden tot ontbinding. De rechter van de Rechtbank Rotterdam oordeelt in een uitspraak van 30 maart 2020 hetzelfde (ECLI:NL:RBROT:2020:2915). In rechtsoverweging 5.12 en 5.13 van deze uitspraak is te lezen dat voorop wordt gesteld dat de cumulatiegrond het verruimen van het ontslagstelsel beoogd. Naar oordeel van de rechter is in deze zaak geen van de afzonderlijke ontslaggronden voldragen. Van een bijna voldragen ontslaggrond is evenmin sprake. Slecht onderbouwde gronden die bij elkaar gesprokkeld zijn, geven aldus geen succes op een beroep op de cumulatiegrond.

SUCCESVOL BEROEP OP DE I-GROND

Vaak komen bij de afgewezen verzoeken in de overwegingen van de kantonrechters terug dat de werkgever heeft nagelaten om de i-grond afzonderlijk toe te lichten. Voor een geslaagd beroep op de cumulatiegrond is het voor de kantonrechter van groot belang dat de werkgever goed kan onderbouwen waarom de ontslaggronden afzonderlijk niet tot een geslaagd ontbindingsverzoek kunnen leiden maar gezamenlijk wel, waardoor van de werkgever in redelijkheid niet kan worden geacht de arbeidsovereenkomst voor te zetten.

KANTONRECHTER OF HET UWV?

Voor het ontbinden van de arbeidsovereenkomst verloopt de procedure via de kantonrechter of het UWV. Dit is afhankelijk van de ontslaggrond. Het UWV behandelt procedures met betrekking tot bedrijfseconomische redenen (a-grond) en langdurige arbeidsongeschiktheid (b-grond). Procedures wegens veelvuldig ziekteverzuim (c-grond), disfunctioneren (d-grond), verwijtbaar handelen of nalaten (e-grond), werkweigering wegens gewetensbezwaar (f-grond), verstoorde arbeidsverhouding (g-grond), een andere omstandigheid (h-grond) worden behandeld door de kantonrechter.

Advocaat in Alkmaar

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht, contractenrecht, verbintenissenrecht en op het opstellen van een zakelijke overeenkomst. Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.