Loon stopzetten of loon opschorten

oonstop of loonopschorting ziekte visie advocaten

Indien een werknemer ziek is, bent u als werkgever gehouden om gedurende de eerste 104 weken het loon door te betalen en samen te werken aan diens re-integratie. Soms houdt de zieke werknemer zich niet aan de gemaakte afspraken of wil niet re-integreren. Om de werknemer te bewegen mee te werken aan de re-integratie kunt u de loonbetaling stopzetten of opschorten. Maar wanneer kunt u het loon stopzetten en wanneer opschorten? Loon opschorten is het uitstellen van betaling aan de werknemer. De werknemer heeft in dat geval recht op het loon tijdens de periode van opschorting, wanneer hij/zij vervolgens alsnog meewerkt aan de re-integratie. Als het loon wordt stopgezet, dan heeft de werknemer geen recht meer op loon. Het hoeft dus ook niet te worden terugbetaald als de werknemer dit recht wel weer heeft.

Gronden voor een loonstop

Het loon mag worden gestopt als er sprake is van één van de volgende gronden:

 • De arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer opzettelijk veroorzaakt;
 • De werknemer belemmert of vertraagt zijn eigen genezing;
 • De werknemer weigert passende arbeid te verrichten, terwijl het werk redelijk is en de werknemer in staat wordt geacht dit werk te verrichten;
 • Er wordt niet meegewerkt aan de maatregelen die zijn getroffen om passende arbeid mogelijk te maken;
 • De werknemer werkt niet mee aan het vaststellen en uitvoeren van het plan van aanpak;
 • De werknemer dient zonder goede reden een WIA-aanvraag te laat in.

Gronden voor loon opschorten

Het loon mag worden opgeschort als de werknemer weigert voorschriften op te volgen die tot doel hebben dat de werkgever de informatie ontvangt die nodig is om het recht op loon tijdens ziekte vast te stellen. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • Werknemer is niet op de voorgeschreven tijden bereikbaar;
 • Werknemer verschijnt niet op het spreekuur van de bedrijfsarts.

Eerst waarschuwen

Voordat een loonstop of loonopschorting mag worden opgelegd, dient de werknemer eerst een schriftelijke waarschuwing te worden gegeven. Uit deze waarschuwing moet voldoende duidelijk zijn wat van de werknemer wordt verwacht, per wanneer aan die verwachting moet worden voldaan en welke sanctie bij het niet voldoen door de werkgever zal worden opgelegd. Indien de situatie na de waarschuwing niet wijzigt, kan werkgever aldus het loon stopzetten dan wel opschorten.

Haal ze niet door elkaar

Wees als werkgever zorgvuldig over welke sanctie u toepast. Indien werkgever het loon wil opschorten, terwijl werkgever een loonstop bedoelt, dan heeft de werknemer alsnog recht op zijn loon. Dit is uitgemaakt in een arrest van het Gerechtshof Leeuwarden. In een omgekeerde situatie kreeg de werknemer ook zijn salaris. Aangezien een loonstop alleen mag worden gebruikt als er een wettelijke grondslag voor is.

Meer informatie

Voor meer informatie over loon of vragen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag, kunt u contact opnemen met Bart Komen van Visie Advocaten.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.