Wat staat er in een distributieovereenkomst

distributieovereenkomst, contractenrecht, contract, zakelijke overeenkomst opstellen, visie advocaten

In een distributieovereenkomst worden afspraken vastgelegd tussen een distributeur en de leverancier. De distributeur koopt producten van de leverancier en krijgt hiermee het (exclusieve) recht om producten in een bepaald gebied door te kunnen verkopen. De leverancier heeft hierbij de plicht om de producten te leveren.

Inhoud van een distributieovereenkomst

Wat er in een distributieovereenkomst moet staan is onder meer afhankelijk van de producten en/of diensten die de distributeur van de leverancier afneemt. De navolgende bepalingen zijn voorbeelden en komen vaak gedetailleerd terug in een distributieovereenkomst:

– welke producten worden geleverd en de voorwaarden waaronder die leveringen plaatsvinden;
– de duur van de distributieovereenkomst: een distributeur kan baat hebben bij een bepaalde duur van de overeenkomst om de investering terug te kunnen verdienen;
– bepalingen over eigendomsvoorbehoud: als betaling van een product niet plaatsvindt gaat de eigendom niet over op de distributeur;
– bepalingen over de inkoopprijs: vaste verkoop- of minimumprijzen zijn niet toegestaan wegens strijd met het mededingingsrecht. Adviesprijzen en maximumprijzen mogen wel, mits ze niet bindend zijn;
– bepalingen over exclusiviteit;
– bepalingen over de wijze waarop reclame wordt gemaakt voor de producten
– bepalingen omtrent aansprakelijkheid van de leverancier bij tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst;
– welk recht van toepassing is.

PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

Een distributeur koopt producten in voor eigen rekening en op eigen risico waarbij hij uit eigen naam koopovereenkomsten met andere partijen sluit. Hoe zit het dan precies met de productaansprakelijkheid? De distributeur verkoopt immers een product dat is ingekocht bij de leverancier. Op basis van de huidige wet- en regelgeving is in beginsel de producent (in dit geval dus de leverancier) aansprakelijk voor schade door een gebrek in of aan het product. In de praktijk ontstaat dan wel eens de verwarring dat de distributeur óók de producent is. Het komt namelijk wel eens voor dat een distributeur bijvoorbeeld zijn handelsnaam of logo afdrukt op de ingekochte producten. De distributeur kan dan ook aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van de schadevergoeding. Bovendien kan de distributeur tevens worden aangesproken indien niet kan worden vastgesteld wie de producent is. De distributeur dient zo snel mogelijk aan de koper mede te delen wie de daadwerkelijke producent is om te voorkomen dat de hijzelf aansprakelijk is voor de schade die het gebrekkige product heeft veroorzaakt. Het is verstandig hier vooraf duidelijke afspraken over vast te leggen in de distributieovereenkomst.

EXCLUSIVITEIT EN HET EUROPESE KARTELVERBOD

In een distributieovereenkomst komen veelal mededingingsrechtelijke aspecten aan bod. Dit ziet op bedingen met betrekking tot concurrentie. Een distributeur is immers actief binnen een bepaalde regio of klantenkring en wilt daarbij niet concurreren met andere distributeurs van een zelfde soort product. Op de verhouding tussen een leverancier en een distributeur kan het Europese “kartelverbod” van toepassing zijn. Hierin staat dat ondernemingen van de lidstaten van de Europese Unie geen mededingingsbeperkende afspraken mogen maken. Distributie zonder exclusiviteit is in de praktijk echter lastig waardoor er uitzonderingen bestaan op het verbod. Een distributeur kan het recht krijgen om als enige bepaalde producten of diensten te verkopen in een bepaald gebied; dit wordt een exclusieve distributierelatie genoemd. De gemaakte afspraken over de exclusiviteit dienen echter wel te voldoen aan de specifieke voorwaarden die daaraan worden gesteld door het mededingingsrecht.

DUUR EN OPZEGGING DISTRUBTIEOVEREENKOMST

Een distributieovereenkomst is een “duurovereenkomst” omdat er sprake is van opeenvolgende of terugkerende prestaties. Net zoals bij andere overeenkomsten kan een distributieovereenkomst worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Bij een distributieovereenkomst voor bepaalde tijd is vastgelegd wanneer de overeenkomst eindigt. Als hierbij geen tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen bestaat er in beginsel geen mogelijkheid tot tussentijdse opzegging. Pas na het verstrijken van de einddatum is opzegging mogelijk. Indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, die niet voor rekening van de opzeggende partij kunnen komen en die tevens van zodanig ernstige aard zijn waardoor van de wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verwacht de overeenkomst in stand te houden, bestaat wel de mogelijkheid om tussentijds op te zeggen. Bij een distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt de overeenkomst wanneer partijen dat gezamenlijk besluiten óf als één van de partijen de overeenkomst opzegt. Dit laatste is alleen mogelijk als er een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging bestaat. Bij opzegging wegens een zwaarwegende grond kan het zo zijn dat er een opzegtermijn in acht dient te worden genomen of een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Laat u altijd goed informeren bij het sluiten van een distributieovereenkomst. Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incassorecht, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht, contractenrecht, verbintenissenrecht en op het opstellen van een zakelijke overeenkomst. Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.