Wat is een kort geding?

Wat is een kort geding Visie Advocaten Alkmaar

De civiele rechter behandelt verschillende soorten juridische procedures. Er bestaat een “spoedprocedure”, ook wel een kortgedingprocedure genoemd. Een kort geding is een korte en snelle procedure waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt vereist. Er is hierbij sprake van een spoedeisend belang en er moet op korte termijn een uitspraak van de rechter komen. In deze blog leest u wat deze procedure inhoudt en wanneer u een kort geding kunt starten.

VEREISTEN KORT GEDING

Het starten van een kortgedingprocedure is mogelijk onder de drie navolgende voorwaarden:

1. Er dient sprake te zijn van een spoedeisend belang.
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de situatie waarbij partij A binnen een week een negatief stuk over B in de krant wil plaatsen. Partij B zou een bodemprocedure kunnen starten. Dit zal echter veel tijd in beslag nemen en het artikel zal dan al zijn geplaatst. Partij B heeft dus een spoedeisend belang en kan hiermee een kortgeding starten;

2. De zaak moet “geschikt” zijn.
Door het karakter van een kortgedingprocedure is er geen ruimte voor een uitgebreid feitenonderzoek; de zaak mag niet feitelijk of juridisch te ingewikkeld zijn;

3. Het spoedeisend belang moet een voorziening bij voorraad eisen.
Dit houdt in dat het mogelijk moet zijn om een uitspraak onmiddellijk uit te voeren waarbij het instellen van beroep geen opschortende werking heeft. Als een vonnis uitvoerbaar bij voorraad is, betekent dit dat de veroordeelde / gedaagde partij desgevraagd meteen aan het vonnis moet voldoen.

Als de rechter van oordeel is dat er geen spoedeisend belang is of wanneer blijkt dat de zaak niet geschikt is voor behandeling in kort geding, zal hij zich niet-ontvankelijk verklaren en/of de vorderingen van de eiser afwijzen. De zaak kan dan in een bodemprocedure worden behandeld. Het is aan partijen om dit te activeren.

VERLOOP KORT GEDING

Een kortgedingprocedure begint net zoals bij een bodemprocedure met het opstellen van een dagvaarding waarbij de gedaagde wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Na het uitbrengen van de dagvaarding volgt korte tijd later de zitting, ook wel de mondelinge behandeling genoemd. De gedaagde partij wordt hierbij in de gelegenheid gesteld te reageren op de argumenten van de eiser. De rechter kan zelf ook vragen stellen. De mondelinge behandeling wordt gesloten wanneer de rechter over voldoende informatie beschikt. De uitspraak kan direct, enkele dagen of enkele weken tot na de mondelinge behandeling volgen. De uitspraak wordt altijd schriftelijk aan beide partijen verzonden.

VOORLOPIGE VOORZIENING

De Voorzieningenrechter geeft in een kortgedingprocedure géén definitief oordeel, er wordt immers gevraagd om een snelle en voorlopige beslissing. De rechter zal daarom een voorlopige voorziening treffen. De rechter kan een voorziening toewijzen of afwijzen.

VERSCHILLEN TEN AANZIEN VAN EEN BODEMPROCEDURE

Een bodemprocedure kan maanden of zelfs jaren in beslag nemen voordat de rechter een beslissing neemt. In een kortgedingprocedure zijn de termijnen aanzienlijk korter. Tussen de datum van dagvaarding en de zittingsdatum dienen minimaal 7 dagen te zitten. Na afloop van het kortgeding kan de rechter meteen uitspraak doen. Een termijn van één of twee weken is echter gebruikelijk. Dit is anders dan bij een bodemprocedure waarbij de termijn minimaal 4 weken bedraagt. Daarnaast komen in een kortgedingprocedure enkel “condemnatoire vonnissen” voor, dat wil zeggen dat een van de partijen iets moet doen, of iets juist niet mag doen. Het vaststellen of wijzigen van een rechtstoestand is niet mogelijk. De rechter kan in een kortgedingprocedure bijvoorbeeld geen ontbinding of vernietiging van een overeenkomst uitspreken.

HOGER BEROEP

Tegen een vonnis in kort geding kan binnen vier weken na de uitspraak hoger beroep worden ingesteld. Ook in hoger beroep zal dan de spoedeisendheid moeten worden aangetoond. De behandeling van een kort geding in hoger beroep is lang niet zo snel als in eerste aanleg.

VOOR EN NADELEN

Voordelen kort geding:
– Kortere termijnen;
– De kosten van juridische bijstand kunnen lager zijn;
– Op korte termijn een beslissing van een rechter.

Nadelen kort geding:
– Geen mogelijkheden voor nadere bewijslevering zoals getuigen en deskundigen;
– De voorzieningenrechter kan niet op alle verzoeken beslissen;
– Geen definitief oordeel maar een voorlopige voorziening.

Voordelen bodemprocedure:
– Uitgebreid inhoudelijk onderzoek en veel mogelijkheden om stellingen van bewijs te voorzien.
– De bodemrechter kan op alle verzoeken of vorderingen beslissen;
– Definitief oordeel.

Nadelen bodemprocedure:
– Langere termijnen: schriftelijke stukken, zittingen, bewijslevering, etc.
– De kosten van juridische bijstand kunnen hoger uitvallen;
– Een eindvonnis kan langer op zich laten wachten.

Advocaat in Alkmaar

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrechtarbeidsrechthuurrecht en vastgoedbelastingrechtincasso en beslagfaillissementsrechtfamilierechterfrechtcontractrechtverbintenissenrecht en op het opstellen van een zakelijke overeenkomst. Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.