Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en de gedragscode

grensoverschrijdend gedrag, gedragscode, arbeidsrecht, ongewenste omgangsvormen

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is sinds de perikelen bij The Voice, Ajax en in de politiek actueler dan ooit. Maar ook bij ‘gewone’ bedrijven kan grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Maar wanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag? En hoe kan een werkgever het grensoverschrijdend gedrag tegen gaan?

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan alle ongewenste omgangsvormen waarbij iemand over de grenzen van een ander heengaat en daardoor schade toebrengt op emotioneel, mentaal of fysiek vlak. Voorbeelden hiervan zijn: pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of misbruik. Of er in een bepaald geval sprake is van grensoverschrijdend gedrag is lastig vast te stellen. Voor ieder persoon ligt de grens hierin anders. De ene persoon kan opmerkingen over uiterlijk en kleding als grensoverschrijdend gedrag ervaren, terwijl een ander grensoverschrijdend gedrag ervaart bij ongewenst lijfelijk contact. Daarbij kan grensoverschrijdend gedrag voorkomen tussen collega’s en leidinggevenden, maar ook bij klanten of derden.

Veilige werkomgeving

Een werkgever dient zorg te dragen voor een veilige werkomgeving voor haar medewerkers oftewel een werkgever moet optreden tegen grensoverschrijdend gedrag. Medewerker spelen zelf ook een rol in de zorg voor een veilige werkomgeving door bijvoorbeeld elkaar op ongewenste opmerkingen en/of gedragingen durven aan te spreken. Een werkgever kan dit activeren door voorlichting te geven over grensoverschrijdend gedrag en door het voeren van een helder beleid met een gedragscode. Tot slot zou werkgever een extern en onafhankelijke vertrouwenspersoon kunnen aanstellen. Een vertrouwenspersoon luistert, ondersteunt en adviseert een werknemer. Hierdoor wordt de drempel zo laag mogelijk en worden tegenstrijdige belangen voorkomen.

Hoe ziet een gedragscode eruit?

Een werkgever kan een gedragscode opstellen met duidelijke regels over ongewenst gedrag. In de gedragscode geeft werkgever aan welk gedrag niet getolereerd wordt. Voor medewerkers is hierdoor duidelijk welk gedrag wel en niet is toegestaan. Een gedragscode geeft daarmee houvast in het geval dat een werkgever een medewerker op gedrag wil aanspreken, maar ook voor collega’s om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag.

In een gedragscode geeft een werkgever eerst aan wat wordt verstaan onder ongewenst gedrag. Zorg ervoor dat de gedragscode aansluit bij de achtergronden van de medewerkers en hou rekening met culturele verschillen op het gebied van omgangsvormen.

Neem in de gedragscode op waar medewerkers terecht kunnen als zij te maken hebben met ongewenst gedrag. Dat kan bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon of klachtencommissie zijn.

Vervolgens kan de werkwijze zijn dat er een onderzoek wordt ingesteld en de resultaten met de betrokken partijen worden gedeeld. De medewerker tegen wie de klacht gericht is, dient in de gelegenheid te worden gesteld te worden gehoord over de klacht en de resultaten uit het onderzoek. Vervolgens kan aan de hand van de ernst van het grensoverschrijdend gedrag worden bepaald of er een sanctie moet worden opgelegd, en wat die sanctie is. Een sanctie kan – naar gelang van de ernst van de resultaten uit het onderzoek – variëren tot een waarschuwing, schorsing of ontslag.

Vermeld in de gedragscode welke sancties ingezet kunnen worden bij een overtreding van de gedragscode.

Informeer medewerkers over de gedragscode

Het is belangrijk dat een werkgever de gedragscode daadwerkelijk gebruikt en medewerkers informeert over het bestaan ervan. Zorg ervoor dat medewerkers bekend zijn met de gedragscode en het bestaan van een vertrouwenspersoon of klachtencommissie.

Advocaat in Alkmaar

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht, contractenrecht, verbintenissenrecht en op het opstellen van een zakelijke overeenkomst. Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.