Wet arbeidsmarkt in balans, arbeidsrecht, arbeidsmarkt, flexibele arbeid, ontslag, ontslagrecht, WAB

Wet arbeidsmarkt in balans: de belangrijkste wijzigingen

Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Deze wet bevat een aantal maatregelen om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen. Het zijn nieuwe regels omtrent ontslag, flexwerken, payrolling en WW-premie. De nieuwe wet zal per 1 januari 2020 in werking treden. De belangrijkste maatregelen zetten wij op een rij.

Aanpassing van het ontslagrecht
Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Op dit moment is ontslag alleen mogelijk als volledig voldaan wordt aan één van de acht ontslaggronden. Als de rechter oordeelt dat aan één van de criteria van een ontslaggrond niet is voldaan, is geen sprake van een redelijke grond voor ontslag. Deze negende nieuwe ontslaggrond maakt het mogelijk om verschillende ontslaggronden te combineren. Wordt deze cumulatiegrond gebruikt, kan de rechter een extra vergoeding aan de werknemer toekennen ter hoogte van maximaal 50% van de transitievergoeding.

Transitievergoeding
Onder de huidige regelgeving is het zo dat een transitievergoeding hoeft te worden betaald als een arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd. Nadat de nieuwe wet in werking is getreden krijgen werknemers vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. De transitievergoeding bedraagt over de gehele duur van het dienstverband 1/3 maandsalaris per dienstjaar. De hogere opbouw bij dienstverbanden langer dan tien jaar wordt afgeschaft. Daarnaast worden kleine werkgevers gecompenseerd voor het betalen van de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid of bij beëindiging van het bedrijf.

Ketenregeling
De mogelijkheid om tijdelijke contracten te sluiten (de ketenregeling) verruimt. Nu is het wettelijk mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar aan te gaan voordat recht op een vast contract ontstaat. Dat wordt drie jaar. Het is dus (weer) mogelijk om drie keer een jaarcontract af te sluiten.

Payrolling
Werknemers die in dienst zijn bij een payrollbedijf krijgen op grond van de nieuwe wet dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die wel rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever.

Oproepkrachten
Oproepcontracten (nuluren en min/max contracten) zijn arbeidscontracten waarbij arbeid wordt verricht nadat werknemer daarvoor door de werkgever wordt opgeroepen (zoals bijvoorbeeld in de horeca). Oproepkrachten moeten minstens 4 werkdagen van tevoren worden opgeroepen. Wordt het werk vervolgens afgezegd, dan behoudt de oproepkracht recht op loon over de oproep.

WW-premie
De WW-premie wordt voor werkgevers lager als ze een werknemer een vast contract aanbieden in plaats van een tijdelijk contract.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Wet arbeidsmarkt in balans of vragen op het gebied arbeidsrecht, ontslag, transitievergoeding, ketenregeling, payrolling, oproepcontracten kunt u contact opnemen met Bart Komen van Visie Advocaten.

Heeft u een juridische vraag?

Wij bellen u binnen één werkdag terug!