My Dictionary

BTW carrouselfraude

Vorm van belastingfraude waarin er gefraudeerd wordt met de afdracht en teruggave van de btw. Een onderneming draagt hierbij geen BTW af aan de Belastingdienst, maar brengt deze BTW wel in rekening op zijn geleverde goederen of diensten.

Boekjaar

Het kalenderjaar van een rechtspersoon waarover een financieel verslag loopt.

Boekhoudplicht

De verplichting van het bestuur van een rechtspersoon om een goede administratie bij te houden. De administratie moet inzicht geven in de financiële stand van zaken en de werkzaamheden van de rechtspersoon.

Blokkeringsregeling

Regeling in de statuten van een BV waarin de overdrachtsmogelijkheden van aandelen worden beperkt. Het doel van de blokkeringsregeling is het voorkomen van toetreding van derden in een BV. Dit kan worden bewerkstelligd door het opnemen van een aanbiedingsregeling of een goedkeuringsregeling in de statuten.

Bindende voordracht

De statuten van een vennootschap kunnen bepalen dat de benoeming van een bestuurder, in plaats van door de algemene vergadering, door een voordracht moet gebeuren (artikel 2:243 BW). Dit wordt een bindende voordracht genoemd.

Bijeenroeping (van AVA)

Het bestuur en de raad van commissarissen (RvC) zijn bevoegd tot het bijeenroepen van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). In de statuten kan ook zijn opgenomen dat deze bevoegdheid aan anderen wordt verleend.

Bijeenroepen algemene vergadering

Het bestuur en de raad van commissarissen (RvC) zijn bevoegd tot het bijeenroepen van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). In de statuten kan ook zijn opgenomen dat deze bevoegdheid aan anderen wordt verleend.

Bezoldiging

Loon en vergoedingen waarop ambtenaren en bestuurders recht hebben voor het werk dat zij verrichten.

Bewaarplicht

De verplichting om bepaalde gegevens gedurende een vastgestelde tijd te bewaren.

Heeft u een juridische vraag?

Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.