Stappenplan bij ziekte van werknemer

arbeidsrecht vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Wanneer een werknemer zich ziek meldt of langdurig ziek is, zijn er een aantal termijnen die gaan lopen. Gelukkig is een zieke werknemer meestal binnen een paar dagen weer opgeknapt. Toch kan er ook sprake zijn van langdurig ziekteverzuim, wat voor zowel werkgever als werknemer vervelend is. Weet u dan als werkgever welke verplichtingen u heeft? We zetten hieronder kort uiteen wanneer u welke stappen nemen moet.

ZIEK MELDEN (DAG 1)

U meldt als werkgever de werknemer op de eerste dag binnen 24 uur ziek bij de bedrijfsarts of arbodienst. De bedrijfsarts of arbodienst neemt vervolgens contact op met uw zieke werknemer, waarbij er wordt beoordeeld of er sprake is van ziekte en voor zover mogelijk hoe lang de ziekte ongeveer zal gaan duren. Wij raden u aan als werkgever contact te blijven houden met uw zieke werknemer, zodat u weet hoe het met diegene gaat. Goed contact kan er bovendien voor zorgen dat er geen belemmering is om te werken aan re-integratie en herstel.

PROBLEEMANALYSE (WEEK 6)

Als uw werknemer ongeveer 6 weken ziek is, vindt er een volgend gesprek plaats bij de bedrijfsarts of arbodienst. In dit gesprek wordt vastgesteld welke werkwerkzaamheden uw werknemer rekening houdend met zijn/haar beperkingen en belastbaarheid kan verrichten. Deze vaststelling heet de probleemanalyse.

RE-INTEGRATIEVERSLAG (WEEK 6)

Vervolgens maakt u als werkgever in week 6 afspraken met uw werknemer. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een re-integratieverslag. Het re-integratieverslag bestaat uit de volgende onderdelen:
• probleemanalyse;
• plan van aanpak;
• (eerstejaars)evaluatie;
• actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst;
• eindevaluatie.

Als uw werknemer bijna twee jaar ziek is, heeft hij/zij het re-integratieverslag nodig voor de aanvraag van een WIA-uitkering. Dit verslag wordt beoordeeld en dient compleet te zijn. Als er stukken ontbreken, loopt u het risico dat u het loon na de 2 jaar ziekte voor een bepaalde periode moet doorbetalen. Het is dus van belang om tijdens het proces dit verslag volledig bij te houden en te bewaren. Bovendien krijgt uw werknemer van alle documenten een kopie.

PLAN VAN AANPAK (WEEK 8)

Als u, uw werknemer en de bedrijfsarts of arbodienst verwachten dat de uw werknemer weer aan het werk kan, dan maakt u uiterlijk in de achtste week gezamenlijk een plan van aanpak om dit zo snel en verantwoord mogelijk te realiseren. Aan de hand van de probleemanalyse worden hierin de afspraken gemaakt. Het is belangrijk dat u met uw werknemer een casemanager aanwijst. Deze casemanager let erop dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. De voortgang dient vervolgens om de zes weken besproken te worden, waarbij er elke keer de mogelijkheid is om het plan van aanpak bij te stellen.

42e-WEEKMELDING (WEEK 42)

Wanneer uw werknemer na ruim driekwart jaar nog niet (volledig) aan het werk is, moet u uiterlijk de eerste werkdag na de 42e ziekteweek aangifte doen van langdurige ziekte. Deze ziekmelding kunt u doen via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal van het UWV. Verder blijft u samen werken aan de re-integratie.

(EERSTEJAARS)EVALUATIE (WEEK 52)

Als uw werknemer na 1 jaar (52 weken) nog niet (volledig) aan het werk is, dient u het plan van aanpak samen te evalueren. Dit is de eerstejaarsevaluatie. Op de website van het UWV is hier een formulier voor te vinden. Naar aanleiding van de evaluatie kan aan de hand van dit formulier ook door u en uw werknemer samen het plan van aanpak verder bijgesteld worden.

WIA-AANVRAAG (WEEK 88)

Uw zieke werknemer krijgt na 88 weken een brief van het UWV voor het aanvragen van een WIA-uitkering. In deze brief wordt aangegeven wat de uiterlijke datum is waarop de uitkering aangevraagd kan worden. Dit valt in de 93e ziekteweek. Werkgever ontvangt een kopie van deze brief van UWV. Werkgever dient vanaf deze week de vereiste re-integratie documenten aan te leveren bij de werknemer, zodat diegene tijdig de aanvraag voor een WIA-uitkering kan doen.

EINDEVALUATIE (WEEK 91)

In week 91 is het tijd voor de eindevaluatie. Hierin geeft u aan wat de stand van zaken is van de re-integratie. Alle informatie die in het afgelopen twee jaar is verzameld wordt overgedragen aan het UWV. Het formulier van de eindevaluatie kunt u vinden op de website van het UWV. Tevens wordt er bij het formulier een actueel oordeel van de bedrijfsarts of arbodienst gevoegd. Uw werknemer ontvangt een kopie van deze documenten. Deze eindevaluatie vult u ook in op het moment dat uw werknemer uit dienst gaat.

WIA-DOCUMENTEN AANLEVEREN (WEEK 93)

Na 93 weken moeten alle WIA-documenten aangeleverd worden bij het UWV. Uw werknemer dient hierbij de documenten over re-integratie en de medische informatie van de bedrijfsarts aan te leveren. Let er op dat u als werkgever niet de medische documenten mag aanleveren, alleen de werknemer mag dit doen. Aan de hand van alle informatie wordt beoordeeld of u als werkgever aan alle voorwaarden van de re-integratie heeft voldaan. Het UWV zal vervolgens beoordelen of zowel werkgever als uw werknemer voldoende inspanning hebben geleverd in het re-integratietraject. Indien uw werknemer niet voldoende inspanning heeft geleverd kan zijn WIA-aanvraag worden geweigerd. In het geval van onvoldoende inspanning van werkgever kan het UWV een loonsanctie van maximaal een jaar opleggen. Houdt u zich daarom goed aan het hierboven beschreven stappenplan, zodat dit voor u geen problemen geeft.

Advocaat in Alkmaar

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht, contractenrecht, verbintenissenrecht en op het opstellen van een zakelijke overeenkomst. Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

 

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.