Huurder vertrekt niet na opzegging huurovereenkomst. Wat nu?

Huurder vertrekt niet na opzegging huurovereenkomst

Als een huurovereenkomst wordt beëindigd door opzegging, dient de huurder het gehuurde te verlaten en in dezelfde staat als bij aanvang op te leveren.
Maar wat als de huurder weigert te vertrekken?

Kortgeleden overkwam dit een cliënt van ons kantoor. Wij hielpen hem.

“uit onze praktijk”

DE HUURDER DIE NIET VERTROK

Onze cliënt verhuurde een schuur met verdieping. De schuur was in eerste instantie verhuurd voor een periode van één jaar, wat het een huurovereenkomst voor bepaalde tijd maakte. De overeenkomst werd vervolgens met wederzijdse toestemming verlengd voor onbepaalde tijd.

In het voorjaar van 2022 stelde huurder op enig moment dat de verwarming niet goed functioneerde. De verhuurder liet de installatie nakijken. Er bleek niets aan de hand. De huurder stelde vervolgens dat de elektrische deur niet goed werkte. Ondanks dat ook dit onzin bleek te zijn, besloot de huurder de huur niet meer te voldoen.

OPZEGGING HUUROVEREENKOMST

Huurder besloot, nadat hij werd verzocht de achterstand te voldoen, de huurovereenkomst op te zeggen per 30 september 2022, hetgeen hij bij aangetekend schrijven van 8 juli 2022 deed. Hij respecteerde hierbij de opzegtermijn van twee maanden.

Tegen elke verwachting bleef de huurder de bedrijfsruimte na 30 september 2022 gebruiken.
Hij wilde deze niet ter vrije beschikking stellen aan de verhuurder, ondanks daartoe vriendelijk te zijn verzocht. Naast dat de huurder de bedrijfsruimte weigerde te verlaten, betaalde hij nog altijd de huurpenningen niet. De achterstand bedroeg inmiddels zo’n zes maanden.

De verhuurder nam contact met ons op.

KORT GEDING

We hebben cliënt geadviseerd om een kortgedingprocedure te starten. Van cliënt kon niet gevergd worden dat hij de uitkomst van een bodemprocedure zou afwachten. Het was voor cliënt van belang dat het bedrijfspand zo spoedig mogelijk werd ontruimd, zodat de bedrijfsruimte weer tot zijn beschikking zou komen en hij deze opnieuw kon verhuren.

In kort geding werd ontruiming gevorderd en betaling van achterstallige huur.
De huurder verweerde zich in de procedure dat hij het gehuurde pand niet had kunnen ontruimen, omdat de verhuurder hem de toegang na 30 september 2022 had belemmerd.

ONTRUIMING TOEGEWEZEN

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland oordeelde dat tussen partijen vaststond dat de huurovereenkomst per 30 september 2022 was geëindigd. Dat betekende dat de huurder het gehuurde zonder recht of titel nog gebruikte en het daarmee aannemelijk was dat de bodemrechter de ontruiming zou toewijzen. Dat de toegang tot het gehuurde werd belemmerd door de verhuurder was niet gebleken en het verweer werd gepasseerd.

De rechter wees de namens cliënt verzochte ontruiming toe.

De huurder werd veroordeeld om de bedrijfsruimte binnen zeven dagen met al het zijne en het zijnen te verlaten en te ontruimen. Hij diende tevens een gebruiksvergoeding van € 300,00 per maand te betalen vanaf 30 september 2022 tot de dag waarop hij het gehuurde volledig zou hebben ontruimd.

BETALING HUURACHTERSTAND

De kortgedingrechter stelde vast dat de huurder vanaf 1 april tot 30 september 2022 geen huur had betaald en veroordeelde de huurder tot betaling. Daarnaast werd de huurder veroordeeld tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten.

ADVIES

Onze cliënt ontkwam er helaas niet aan om een procedure te starten, omdat de huurder na opzegging weigerde te vertrekken uit zijn bedrijfsruimte.

Wij adviseren cliënten om in de huurovereenkomst een boetebeding op te nemen. Voor elke dag dat er te laat wordt opgeleverd moet de huurder een boetebedrag betalen. Dit zou een huurder ervan kunnen weerhouden om zich niet aan zijn verplichtingen te houden en dit geeft jou als verhuurder bovendien een compensatie voor de geleden schade. Dit bedrag mag echter niet onredelijk zijn.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie of juridisch advies over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met onze specialist Tijn Buers Bakker. Hij is advocaat bij Visie Advocaten en procedeert veel over vastgoed en huurrecht. Hij staat voornamelijk verhuurders bij. Bij voorkeur zendt u hem een e-mail (buersbakker@visieadvocaten.nl), waarin u uw situatie uitschrijft. Indien u uw contactgegevens vermeldt, zal Tijn contact met u kunnen opnemen.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrechtarbeidsrechthuurrecht en vastgoedbelastingrechtincasso en beslagfaillissementsrechtfamilierechterfrechtcontractenrechtverbintenissenrecht en op het opstellen van een zakelijke overeenkomst. Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.