Bepaalt u of de aannemer wie de gebreken herstelt?

Let op! Als er geen mogelijkheid tot herstel wordt geboden, kan de vervangende schadevergoeding worden afgewezen door de rechter.

Als een aannemer zijn werk niet goed uitvoert en er sprake is van een gebrek in het bouwwerk dan moet hij dit gebrek herstellen. In onze praktijk maken wij vaak mee dat onze cliënten graag zien dat een andere aannemer de gebreken herstelt. Zij zijn het vertrouwen in de oorspronkelijke aannemer namelijk verloren gedurende de bouw.

Hoewel wij dit gevoel vaak kunnen begrijpen, raden wij onze cliënten af om de eigen aannemer de pas af te snijden, dan wel te dicteren wie het herstel moet uitvoeren. Het gevolg kan namelijk zijn dat er later wordt misgegrepen als het gaat om het vorderen van een schadevergoeding.

Op 19 januari 2023 benadrukte de kantonrechter van de Rechtbank Noord-Holland dat het niet aan de opdrachtgever is om te bepalen wie het herstelwerk uitvoert. In deze blog bespreken wij deze uitspraak.

“uit de praktijk”

GEBREK IN DE BOUW

In de zaak die speelde gaf eiser opdracht aan gedaagde om een badkamer te renoveren. Na de uitvoering van het werk liet eiser de badkamer inspecteren. Het rapport toonde aan dat bepaalde werkzaamheden niet volgens de regels der kunst waren uitgevoerd.

Eiser heeft vervolgens aan gedaagde bericht dat de werkzaamheden aan de badkamer ondeugdelijk waren uitgevoerd en gedaagde is in de gelegenheid gesteld de gebreken door een ‘controleerbaar gekwalificeerd bedrijf’ te laten herstellen. Gedaagde heeft dit niet gedaan, waarna eiser zich tot de rechtbank wendde en de rechter verzocht om gedaagde te voordelen een schadevergoeding te voldoen.

De vordering tot het betalen van vervangende schadevergoeding werd echter afgewezen, omdat eiser gedaagde niet in de gelegenheid had gesteld eventuele gebreken te herstellen.

HERSTELWIJZE?

Op grond van artikel 7:759 BW is een opdrachtgever verplicht een aannemer de gelegenheid te bieden om de gebreken die de opdrachtgever na oplevering constateert te herstellen, tenzij dit vanwege de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd. De reden dat een opdrachtnemer de kans dient te krijgen om zelf binnen een redelijke termijn gebreken te mogen herstellen is dat hij daarmee het betalen van vervangende schadevergoeding kan vermijden.

Volgens gedaagde heeft eiser hem nooit in de gelegenheid gesteld de gebreken te herstellen en is hij daardoor niet in verzuim is komen te verkeren. Eiser heeft weliswaar een ingebrekestelling gestuurd, maar in die ingebrekestelling sommeert hij gedaagde om de werkzaamheden te laten herstellen door een ‘controleerbaar gekwalificeerd bedrijf’. Dit is iets anders dan dat eiser gedaagde in de gelegenheid heeft gesteld de gebreken zelf te herstellen en het is daarom niet in overeenstemming met hetgeen de wet voorschrijft.

Door eiser was aangevoerd dat zij hiervoor had gekozen, omdat zij er geen vertrouwen in had dat gedaagde de badkamer deugdelijk zou herstellen, aangezien hij niet vakkundig genoeg was gebleken de werkzaamheden correct uit te voeren.

Voor zover eiser hiermee een beroep heeft willen doen op de ‘tenzij-bepaling’ uit artikel 7:759 BW, faalt dit beroep. De enkele omstandigheid dat gedaagde in eerste instantie de werkzaamheden niet goed heeft uitgevoerd, is onvoldoende om aan te nemen dat hij niet vakkundig genoeg was voor het uitvoeren van de werkzaamheden en hij de gebreken niet kon herstellen. Dat zou bijvoorbeeld anders kunnen zijn indien gedaagde al veelvuldig had geprobeerd gebreken te herstellen, maar dat herstel ondanks dat was uitgebleven. Dit is echter in dit geval niet gebeurd. Aan dit verweer gaat de kantonrechter daarom voorbij.

GEEN VERZUIM, GEEN SCHADEVERGOEDING!

Dat eiser gedaagde niet de mogelijkheid heeft geboden om de werkzaamheden te herstellen, brengt met zich mee dat hij (nog) geen aanspraak kan maken op vervangende schadevergoeding in de zin van 6:87 BW. Op basis van dit artikel is voor het vorderen van vervangende schadevergoeding, voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is, namelijk vereist dat de schuldenaar in verzuim verkeert.

Aangezien onvoldoende gesteld en gebleken is dat herstel van eventuele gebreken en dus correcte nakoming door gedaagde niet mogelijk was, had eiser gedaagde op grond van artikel 6:82 BW deugdelijk in gebreke moeten stellen. Dit heeft eiser door gedaagde te sommeren de werkzaamheden te laten herstellen door een ‘controleerbaar gekwalificeerd bedrijf’ niet gedaan.

Gedaagde is daardoor niet in verzuim komen te verkeren en de vordering tot vervangende schadevergoeding is daarom door de kantonrechter afgewezen. U vindt de uitspraak hier.

KERN VAN DE ZAAK

Indien er geen mogelijkheid tot herstel wordt geboden, is er geen sprake van verzuim en wordt een vordering tot betaling vervangende schadevergoeding afgewezen.

ONS ADVIES

Wij adviseren om in de (schriftelijke) ingebrekestelling duidelijk te zijn. De aannemer moet weten dat er een gebrek is en dat hij de mogelijkheid krijgt om het gebrek te herstellen.

Vervolgens is het aan de aannemer om te bepalen hoe hij het gebrek herstelt. De opdrachtgever moet instemmen met de manier waarop de aannemer het gebrek wil herstellen, tenzij duidelijk is dat het voorstel van de aannemer niet voldoet aan de vereisten van goed en deugdelijk werk of als het herstel niet wordt uitgevoerd in overeenstemming met de afspraken die vastgelegd zijn in de aannemingsovereenkomst.

INFORMATIE

Voor meer informatie of juridisch advies over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met onze specialist Tijn Buers Bakker. Hij is advocaat bij Visie Advocaten en procedeert veel over vastgoed en huurrecht. Hij staat voornamelijk verhuurders bij. Bij voorkeur zendt u hem een e-mail (buersbakker@visieadvocaten.nl), waarin u uw situatie uitschrijft. Indien u uw contactgegevens vermeldt, zal Tijn contact met u kunnen opnemen.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrechtarbeidsrechthuurrecht en vastgoedbelastingrechtincasso en beslagfaillissementsrechtfamilierechterfrechtcontractenrechtverbintenissenrecht en op het opstellen van een zakelijke overeenkomst. Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.