Conflicten aandeelhouders en ontslag bestuurder van een B.V.

conflict en ontslag bestuurder bv, directeur bv, geschil aandeelhouders, ondernemingsrecht

Een bestuurder of directeur van een B.V. of N.V. heeft juridisch gezien een ingewikkelde positie. Enerzijds is hij als werknemer ondergeschikt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) en anderzijds treedt hij als bestuurder op namens de rechtspersoon. Er is dus een vennootschapsrechtelijke en arbeidsrechtelijke verhouding. Het komt regelmatig voor dat er een conflict is binnen een B.V of N.V. waarbij beide bestuurders of aandeelhouders gelijke zeggenschap hebben. Wat zijn de mogelijkheden als de verhoudingen dusdanig zijn verstoord en beide partijen er samen niet uit kunnen komen?

POSITIE “DIRECTEUR” OF “BESTUURDER”

Er zijn twee soorten benamingen voor een directeur, met beiden een andere positie. Een “titulair directeur” is enkel directeur van titel en werkt (over het algemeen) onder een arbeidsovereenkomst. Dit is vergelijkbaar met andere termen die in ondernemingen worden gebruikt zoals manager of inkoper. Een eventueel ontslag vindt dan ook plaats onder de regels van het huidige arbeidsrecht: er moet een redelijke grond zijn voor ontslag. Een “statutair directeur” wordt door De Algemene Vergadering van Aandeelhouders of Raad van Commissarissen benoemd als directeur en is daarmee tevens bestuurder van de rechtspersoon. Een bestuurder is bevoegd de rechtspersoon te vertegenwoordigen en kan daarmee rechtshandelingen aangaan met derden. De benoeming van een bestuurder en de bevoegdheden worden in de statuten opgenomen. Het ontslag van een statutair bestuurder ligt echter wat ingewikkelder.

ONTSLAG STATUTAIR BESTUURDER

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders of de Raad van Commissarissen kunnen bestuurders van een N.V. of B.V. benoemen, schorsen of ontslaan. Voor het ontslag is vereist dat aan alle wettelijke en statutaire eisen is voldaan. Hierbij is te denken aan het bijeenroepen van een vergadering, de agenda, de oproepingstermijn, de wijze van besluitvorming, enzovoort. Het ontslag moet in ieder geval kenbaar zijn gemaakt op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Een geldig genomen besluit waarbij een statutair bestuurder wordt ontslagen heeft tot gevolg dat de bestuurder zijn hoedanigheid van statutair bestuurder verliest. Dit hoeft echter niet te betekenen dat zijn arbeidsovereenkomst daarmee ook eindigt; hiervoor gelden immers de regels van het arbeidsrecht.

Conflicten tussen aandeelhouders

In de praktijk komt het voor dat bestuurders van een rechtspersoon tevens 50/50 aandeelhouder zijn. Bij een conflict of geschil tussen de aandeelhouders kan dan een “patstelling” ontstaan. Beide aandeelhouders hebben evenveel stemrecht waardoor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in deze situatie niet langer kan functioneren en geen besluiten meer kan nemen. Er bestaat dan een mogelijkheid om bijvoorbeeld via de rechter de overdracht van aandelen af te dwingen, te vorderen dat de aandelen worden overgenomen en de aandeelhouder uittreedt of er kan een enquêteprocedure worden gestart.

UITSTOTING OF UITTREDING AANDEELHOUDERS

Wanneer onenigheid tussen aandeelhouders niet onderling kan worden opgelost dan is het mogelijk om op grond van de wettelijke geschillenregeling over te gaan tot uitstoting of uittreding. Uitstoting is het afdwingen van de aandelenoverdracht. Een of meerdere aandeelhouders die alleen of tezamen minimaal een derde van de aandelen houden kunnen een vordering instellen tegen de aandeelhouder om de aandelen gedwongen over te dragen. De rechter zal deze vordering alleen toewijzen als de gedragingen van de aandeelhouder dusdanig schadelijk zijn voor de vennootschap, dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet kan worden gevergd. Een aandeelhouder moet door middel van bewijs kunnen aantonen dat een medeaandeelhouder door zijn gedragingen de continuïteit van de B.V. in gevaar brengt. Uittreding is het vorderen van een overname van de aandelen. Wanneer een aandeelhouder in zijn eigen rechten en belangen wordt geschaad door bepaalde gedragingen van zijn medeaandeelhouder(s), is het mogelijk te vorderen dat de overige aandeelhouders zijn aandelen overnemen. Het moet wederom aantoonbaar zijn (door middel van bewijs) dat het aandeelhouderschap in redelijkheid niet langer kan worden gevergd.

ENQUETE PROCEDURE

Tot slot is het naast het hierboven genoemde ook mogelijk om bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam een verzoek in te dienen om onderzoek in te stellen naar de gang van zaken van de vennootschap. Bevoegd tot het verzoeken van een onderzoek naar een B.V. of N.V. zijn aandeelhouders die gezamenlijk 10% of meer van de aandelen vertegenwoordigen. De Ondernemingskamer wijst een verzoek enkel toe wanneer er een grondige reden is om aan een juist beleid te twijfelen. De Ondernemingskamer kan na het onderzoek voorzieningen treffen zoals bijvoorbeeld het vernietigen van een besluit, het schorsen van een bestuurder, het ontslaan van een bestuurder of een afwijking van de statuten.

Advocaat in Alkmaar

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht, contractenrecht, verbintenissenrecht en op het opstellen van een zakelijke overeenkomst. Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.