AFWIJKEN VAN WETTELIJKE MAATSTAVEN KINDERALIMENTATIE, WAT ZIJN DE GEVOLGEN?

kinderalimentatie, alimentatieberekening, wijzigingen kinderalimentatie, alimentatie, familierecht

Wanneer ouders van een minderjarig kind uit elkaar gaan, dienen onderling afspraken te worden gemaakt over onder andere de kosten van de kinderen; de kinderalimentatie. De kinderalimentatie dient voor de zorg en opvoeding van het kind, tot dat de leeftijd van 21 jaren is bereikt.

De kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de geldende wettelijke maatstaven. Maar, wat als ouders bewust afwijken van de wettelijke maatstaven? Kunnen deze afspraken later dan nog worden gewijzigd? Daarover vertellen wij in deze blog.

WANNEER RECHT OP KINDERALIMENTATIE?

De verzorgende ouder – waarbij het kind woont – heeft op grond van artikel 1:404 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek recht op kinderalimentatie van de andere ouder en is daarmee de alimentatiegerechtigde.

Als de ouders niet gehuwd zijn geweest of géén geregistreerd partnerschap hadden, dan is het van belang dat de vader het kind heeft erkend om kinderalimentatie te ontvangen.

ALIMENTATIE BEREKENING

De kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van een vaste formule op basis van de geldende wettelijke maatstaven.

Bij de wettelijke maatstaven voor kinderalimentatie wordt gekeken naar twee punten:
1. de behoefte(n) van een onderhoudsgerechtigde (het kind): wat zijn de kosten van de kinderen? wat is de gezinssamenstelling? wat is de leeftijd?
2. de draagkracht van de ouders (op basis van het inkomen en de forfaitaire lasten).

Soms komt het voor dat ouders om bepaalde redenen er bewust voor kiezen om een hoger of lager bedrag met elkaar overeen te komen dan uit de berekening voortvloeit. Hierdoor wordt afgeweken van de wettelijke maatstaven. Wijziging van de kinderalimentatie is dan – in beginsel – niet meer mogelijk.

WIJZIGEN KINDERALIMENTATIE

Wanneer ouders bewust afwijken van de wettelijke maatstaven door bijvoorbeeld een hoger bedrag af te spreken dan in de alimentatieberekening werd berekend, dan is een latere wijziging in beginsel niet mogelijk op grond van artikel 1:401 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.

Het kan echter zo zijn dat partijen ten tijde van het maken van de berekening onjuiste of onvolledige gegevens hadden. Dan bestaat de mogelijkheid om de rechter te verzoeken de kinderalimentatie te wijzigen.

Een andere uitzondering is dat een vastgesteld bedrag in strijd is met de redelijkheid en billijkheid en instandhouding niet langer gevergd kan worden. Ook dan is het mogelijk om de kinderalimentatie achteraf te wijzigen.

Verder is er een belangrijke uitzondering waarin de Hoge Raad op 19 maart 2021 (ECLI:NL:HR:2021:422) een uitspraak over heeft gedaan. De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat – indien er bewust is afgeweken van de wettelijke maatstaven – een rechter toch tot wijziging van de kinderalimentatie kan komen als er een lager bedrag is afgesproken dan door de wettelijke maatstaven werd voorgeschreven. De afwijking is dan ten nadele van het kind.

De contractsvrijheid van ouders bij afspraken over kinderalimentatie wordt aldus begrensd door de dwingendrechtelijke regel dat de kinderalimentatie ten minste moet voldoen aan de wettelijke maatstaven. Uit het dwingendrechtelijke karakter van deze regel volgt dat daarvan niet ten nadele van minderjarige kinderen kan worden afgeweken, ook niet als die afwijking bewust is overeengekomen.

AFWIJKEN KINDERALIMENTATIE?

Het is altijd verstandig om de berekening van de kinderalimentatie uit te laten voeren door een deskundige, bijvoorbeeld een advocaat.

Ouders kunnen er alsnog voor kiezen om van de berekening af te wijken, maar er moet rekening mee worden gehouden dat de rechter dit in de toekomst kan wijzigen.

Indien een alimentatiegerechtigde eerder akkoord is gegaan met een lager bedrag, kan dit later dus alsnog worden verhoogd. Anderzijds geldt weer dat indien bewust een te hoge kinderalimentatie is overeengekomen, het achteraf lastig is om dit in de toekomst weer te verlagen.

Het is hoe dan ook voor de ouders altijd raadzaam om zich vooraf goed te laten informeren over de berekening van kinderalimentatie.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrechtarbeidsrechthuurrecht en vastgoedbelastingrechtincasso en beslagfaillissementsrechtfamilierechterfrechtcontractenrechtverbintenissenrecht en op het opstellen van een zakelijke overeenkomst. Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.